Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Amina o.p.s.

Nezisková organizace, která se zabývá podporou náhradní rodinné péče v Libereckém kraji, zejména formou doprovázení pěstounských rodin, vzděláváním, poskytováním respitních služeb, terapeutické a psychoplogické pomoci.
Kontakt
Jablonecká 8/31, Liberec, 460 05

Centrum Generace, o.p.s.

Organizace poskytuje vzdělávací a odlehčovací služby náhradním rodinám. Poskytuje doprovázení, individuální přístup při řešení konkrétních situací, integraci náhradních rodin v rodinných programech, letní rodinné tábory a příměstské tábory pro předškolní děti.
Kontakt
Kunratice u Cvikova 73, 471 55

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Činnosti Centra pro rodinu Náruč jsou: 1) provoz rodinného centra – zařízení komunitního a integračního charakteru zaměřené na volnočasové a komunitní programy, cílová skupina: rodiny s dětmi 0 – 6 let, rodiče dětí školního věku a prarodiče 2) centrum podpory náhradní rodinné péče – zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí 3) sociální podpora – poradenství a vzdělávání rodičů s dětmi, poskytování preventivních a podpůrných služeb za účelem předcházení vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině 4) miniškolka – péče o předškolkové děti- příprava na vstup do MŠ, pomáhá dětem rozvíjet sociální, verbální, výtvarné a pohybové dovednosti 5) humanitární projekty – projekty zaměřené na pomoc a podporu potřebným – sbírkové akce, adopce na dálku, dobrovolnický program. Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních, poskytování služeb a pomoci všem jejich členům a spolupracujícím subjektů. Centrum je nositelem ocenění Společnost přátelská rodině. Náruč je otevřená široké veřejnosti a nabízí prostory pro setkávání dětí a jejich rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro osobní růst, tvůrčí aktivity pro děti a jejich rodiče, společné výlety, pobyty, besedy a semináře, poradenství, hernu a miniškolku. Programy a projekty jsou garantovány odborníky z dětské psychologie, speciální pedagogiky a sociálního poradenství.
Kontakt
Skálova 540, Turnov, 511 01
+420734307520

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Posláním Centra pro rodinu Náruč, z.s. je podpora rodiny, poskytování služeb a pomoci všem jejím členům a subjektům spolupracujícím s rodinou. Centrum poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče, zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí.
Kontakt
Skálova 540, Turnov, 51101

Centrum Protěž,‭ ‬z.ú. ‭

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Komu pomáháme? - dětem svěřeným do pěstounské péče - osobám, kterým bylo rozhodnutím soudu svěřeno dítě do pěstounské či poručnické péče - rodičům dětí v pěstounské péči při kontaktu s dětmi.
Kontakt
Palachova‭ ‬504/7, Liberec, 460‭ ‬01

Farní charita Česká Lípa

POSLÁNÍM Centra pro pěstounské rodiny je pomoc dětem, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách a podpora pěstounů při výchově a péči o tyto děti. Provázíme celé pěstounské rodiny v jejich každodenních radostech a starostech, a poskytujeme jim pomoc podle individuálních potřeb.
Kontakt
Masná 88, Česká Lípa, 470 01

KROK pro všechny generace, o.s.

Posláním Kroku pro všechny generace v oblasti pěstounské péče je doprovázet a podporovat pěstouny, poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobám pečujícím o ohrožené děti, chránit práva a oprávněné zájmy dětí a vyhledávat nové pěstouny.
Kontakt
Mariánská 551/47, Česká Lípa, 470 01
+420778491575

Nadace Syner

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol a to vše s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji.
Kontakt
Rumunská 655/9, Liberec 4, 460 01
+420488124101

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci je pověřená osoba pro výkon zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny. Zadavatelem příprav k přijetí dítěte do rodiny je Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení sociální práce, se kterým má pověřená osoba součinnost.
Kontakt
Dvorská 445, Liberec 5, 46005
+420606167312

Rodina v centru, z.ú.

Podporujeme rodiny s dětmi a pomáháme jim, když to potřebují. Posunujeme hranice kvality života rodin žijících na Novoborsku a v okolí. Rodina v centru je nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Vznikla v roce 2005 jako mateřské centrum, jehož cílem bylo a je předcházet negativním jevům v rodinách, posilovat partnerské soužití a podporovat rodiče v péči o děti a při slaďování práce a rodiny. Od roku 2012 podporujeme rodiny s náhradní rodinnou péčí – pěstounské rodiny. Zajišťujeme vzdělávání pro pěstouny, specifickou odbornou pomoc v obtížných situacích, odlehčovací pomoc a další služby dle Zákona o sociálně právní ochraně dětí. V roce 2014 jsme začali pomáhat ohroženým rodinám. Rodičům a dětem, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy – rozvody, týráním drogami nebo alkoholem, problémy ve škole, trestnou činností apod. Nabízíme odbornou pomoc v klidném zázemí a přátelské atmosféře. V roce 2016 jsme zřídili nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle, sociální službu provozovanou dle Zákona o sociálních službách. Poskytujeme zde dětem bezpečný prostor pro oddych bez hodnocení a posuzování. Pro děti organizujeme besedy, workshopy a doučování.
Kontakt
Nemocniční 369, Nový Bor, 473 01