Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » O nás » Podporujte nás

Podporujte nás

Pokud se rozhodnete finančně podpořit naši činnost, uvádíme pro Vaši lepší orientaci informaci o využití takto získaných darů.

Účel použití finanční podpory

  • Podpora volnočasových aktivit dětí, žijících v náhradní rodinné péči – jedná se o aktivity, které jsou realizovány na „Klubech náhradních rodičů“ a které zajišťují dobrovolníci Střediska NRP. Vaše podpora bude použita na nákup výtvarných potřeb, didaktických pomůcek, apod.
  • Podpora terapeutických aktivit pro rodiny – individuální práce s rodinou s využitím arteterapeutických technik, práce na Knize života dítěte, dotyková terapie. Zajišťují odborné pracovnice Střediska NRP. Vaše prostředky budou použity na pronájem prostor, výtvarné pomůcky, apod.
  • Podpora pro sociálně znevýhodněné rodiny, které pečují o velmi zdravotně znevýhodněné děti v náhradní rodinné péči – odpora je směřována na materiální podporu dětí – nákup didaktických, zdravotních či jiných pomůcek; příspěvek na různé zájmové kroužky apod.

Zvýhodnění pro dárce

  • Daňové zvýhodnění pro fyzické osoby
    Od základu daně z příjmu mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,-Kč. V úhrnu lez odečíst nejvýše 10% z celkové výše základu daně. Potvrzení o tomto daru Vám na požádání vystavíme, pokud nám sdělíte jméno a příjmení dárce a místo bydliště. (§ 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu).
  • Daňové zvýhodnění pro právnické osoby
    Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,-Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000,-Kč. (§20 odst. 8 zákona o dani z příjmu). Potvrzení o daru – darovací smlouvu Vám na požádání vystavíme, pokud budeme znát jméno Vaší organizace, sídlo a IČ.

Jak můžete přispět

Bankovní převod

Váš příspěvek můžete poukázat na číslo účtu 1930273309/0800 nebo nasnímejte QR kód.

Dárcovská sbírka

Podpořit nás můžete také prostřednictvím níže uvedené dárcovské sbírky.
 

Naši partneři a podporovatelé