Poradna

Adopce

datum: 29.11.2021 | autor: Alexandra

Dobrý den, chci se zeptat na přímou adopci? Možná že by jste
nám pomohli, jak postupovat dekuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme vám za dotaz.
Adopce, kterou známe v právu jako osvojení, je formou rodičovství, které vzniká na základě dlouhého procesu příprav a prověřování náhradních rodičů (budoucích osvojitelů) a posouzení jejich vhodnosti a záruky řádné péče o svěřené dítě, o které ze závažných důvodů nemůže pečovat jeho biologická rodina.
Pojem přímá adopce náš právní řád nezná. Jedná se o vžitý pojem, kdy lidé přebírají do své péče dítě, na základě domluvy a souhlasu s biologickými rodiči (nejčastěji jen s matkou) dítěte. Tento proces skýtá řadu nejistot jak pro budoucí osvojitele, tak i pro dítě. I když je proces přípravy na náhradní rodičovství někdy (a často zdánlivě) dlouhý a náročný, vždy doporučujeme vydat se touto zákonnou cestou, která skýtá bezpečí jak pro žadatele, tak především pro děti, které jsou do osvojení umisťovány.
Zprostředkování osvojení (tedy určení vhodných budoucích osvojitelů pro dítě) smí pouze orgány sociálně-právní ochrany dětí. Středisko náhradní rodinné péče pracuje na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jako takové důsledně dodržuje zákonem stanovené postupy.

V případě, že byste se chtěli dozvědět více o procesu zprostředkování a měli další dotazy, můžete se na nás obrátit rovněž prostřednictvím telefonní linky 725 756 505 nebo si objednat online konzultaci (vzhledem k nepříznivé pandemické situaci, konzultujeme nyní online).

S pozdravem

Mgr. Andrea Gruberová
vedoucí sociální pracovnice
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Péče před osvojením

datum: 14.11.2021 | autor: Marta

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak často se stává, že o
dítě, které už je v předadopční péči, projeví zájem biologická
rodina a dítě je tak náhradní rodině odejmuto. S manželem bychom o
osvojení moc stáli a uvažujeme o tom, ale současně z výše popsaného
máme velké obavy. Nevím, jestli bych se psychicky nezhroutila, kdyby
těsně před konečným osvojením projevila biologická rodina o dítě
zájem a soud této žádosti vyhověl (což je pravděpodobné vzhledem k
tomu, že soudy upřednostňují vždy biologickou rodinu). Děkuji za
odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme, že se obracíte na Středisko náhradní rodinné péče.
Péče o dítě budoucími osvojiteli může mít dvě formy, obě se v praxi nazývají „předadopční péče“, z hlediska postavení budoucích osvojitelů však mezi nimi existuje zásadní rozdíl.
První formou je tzv. okamžitá péče (§ 823 občanského zákoníku), kdy si mohou budoucí osvojitelé převzít dítě do péče po dohodě s rodiči. Pokud to zdravotní stav dítěte dovoluje, je možné převzít dítě i v době, kdy ještě není dán souhlas k osvojení (tedy bezprostředně po narození dítěte). O předání dítěte následně rozhoduje soud a teprve rozhodnutí soudu zakládá práva a povinnosti vyplývající z okamžité péče.
Okamžitá péče se nezahrnuje do doby péče před osvojením (ta je popsána níže). Po tuto dobu má ten, komu bylo dítě předáno do péče, pouze povinnost a právo o dítě řádně pečovat a chránit je. Rodiče nejsou v té době omezeni v rodičovské odpovědnosti, a může dojít k situaci kdy si udělení souhlasu k osvojení rozmyslí či již udělený souhlas odvolají.
Jak často dochází k ukončení procesu osvojení dítěte lze odvodit pouze ze statistik soudů. Ročně je podáno cca 200 až 250 návrhů na předání dítěte podle § 823 občanského zákoníku. Až na úplné výjimky soud předání dítěte schválí (v roce 2019 nezamítl žádný návrh, v roce 2020 pouze 5). Kolem 10 až 15 % řízení však končí jiným způsobem (tzn. rodiče dohodu odvolají, budoucí osvojitelé vezmou návrh zpět atd.).

Druhou formou „předadopční péče“ je péče před osvojením (§ 826 občanského zákoníku). Zde je postavení budoucích osvojitelů výrazně silnější. Do péče před osvojením může soud svěřit dítě až po uplynutí třech měsíců od udělení souhlasu rodičů s osvojením. Hlavním účelem péče před osvojením je navázání vztahů v nové rodině a adaptace dítěte v rodině osvojitelů. Tato adaptační fáze je velmi důležitá a řada rodin využívá i služeb naší organizace právě v tomto období. Péče před osvojením trvá minimálně 6 měsíců (v praxi je to však delší období). Na základě svěření dítěte do péče před osvojením se pozastavuje rodičům výkon práv a povinností (rovněž se pozastavuje vyživovací povinnost rodiče, o dítě pečují osvojitelé na své náklady). Četnost případů, kdy dochází k ukončení řízení z „jiných důvodů“ je nižší než u tzv. okamžité péče. Z cca 200 až 250 návrhů ročně je takto ukončeno 7 až 8 % řízení. Neschválení návrhu ze strany soudu je zcela výjimečné (například v roce 2020 šlo pouze o 1 návrh).

Péče před osvojením přechází do „úplného“ osvojení. Bohužel nelze přesně zjistit, kolik péčí před osvojením úspěšně přejde od úplného osvojení. Jde však jistě o velmi vysoké procento. Ve statistikách soudu jsou sledovány souhrnně všechna rozhodnutí o osvojení dítěte. Tedy nejen situace, kdy osvojení navazuje na péči před osvojením, ale i tzv. přímé osvojení (pokud například manžel osvojuje dítě své manželky z předchozího vztahu). V roce 2020 soudy rozhodly o osvojení 305 dětí, pouze 6 návrhů bylo zamítnuto. Jiným způsobem však bylo ukončeno 76 řízení.

V každém jednotlivém případě nelze předjímat rozhodnutí soudu. Soudy by měly mít na zřeteli nejlepší zájem dětí. Z výše uvedených statistik vyplývá, že v praxi nedochází k upřednostňováni vlastních rodičů dítěte, ale je rozhodováno s ohledem na individuální situaci každého řešeného případu.

Tým Střediska NRP

Svěření sourozenců do péče

datum: 02.11.2021 | autor: Miroslav

Dobrý den
Obracím se na vás s dotazem zda můžu jako nevlastní bratr dostat do
péče sourozence.
Brácha má 16 let studuje střední školu a sestře je 12 let a chodí do
šesté třídy.
Jde o to že jsou problémy s rodiči u nich doma.
Matka je blázen, nerad takhle mluvím o své matce ale je to tak. Je
nebezpečná sobě i okolí.
Co jsem dostal od sourozenců tak prý řve, řve a řve. Otce dokonce
fyzicky napadá.
Mám strach kam to až může dojít...
Otec je můj nevlastní. Ten bohužel taky není svatý. Našel útěchu v
alkoholu, má dluhy a vidím jak to na něj padá všechno. Navíc má strach
ještě z mé matky.
Je to fakt těžká situace pro mě a už mě nebaví se strachovat co se
děje doma.
Sourozence si beru někdy na víkend když chtějí.
Co se týče sourozenců doma je to nebaví když se tam jen řve, bratr ten
je celý den pryč a sestra je doma a musí tomu všemu čelit.
Já jim samozřejmě pomáhám co to jde. Bratrovi finančně a sestře
psychicky.
A dům ve kterém žijí sourozenci je taky děs.
Prostě abych to shrnul chtěl bych sourozence do péče, bydlím s
přítelkyní v bytě 3+1 oba máme stály příjem a slušné zázemí. Což
sourozenci vědí.
Matka aby skončila v blázinci než někomu ublíží a otec nevlastní
není schopny se o sourozence postarat, věčně mu půjčují peníze.
Jen mě zajímá jestli v téhle situaci mám možnost dostat sourozence do
péče. Samozřejmě to budu řešit i s OSPODEM. Děkuji za informace

odpověď odborníka »

Dobrý den,

děkujeme, že se obracíte na Středisko náhradní rodinné péče.

Situace, kterou popisujete je závažná a krok, který zvažujete (převzetí sourozenců do péče), je velkým zásahem do života všech, jichž by se toto rozhodnutí týkalo.

Z vámi uvedených informací není zřejmé, zda jste o této možnosti mluvil s vaší matkou a otčímem. Rozumíme tomu, že je v rodině řada faktorů, proč třeba není možné toto téma otevřít, nicméně vždy by na prvním místě měla být snaha hledat řešení, které je v nejlepším zájmu nezletilých.

Pokud to je jen trochu možné, pokuste se změnu péče o děti domluvit s jejich zákonnou zástupkyní, kterou je vaše matka. S jejím souhlasem můžete děti převzít do péče a v případě, že máte v úmyslu se o ně trvale starat, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (vámi zmiňovaný orgán sociálně-právní ochrany dětí příslušný dle trvalého pobytu dětí).

Pokud se na změně péče neshodnete v rámci rodiny, je nutné obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dětí, celou situaci vysvětlit a domluvit se na možnostech řešení. Sociální pracovnice má povinnost poměry v rodině prošetřit, vyhodnotit míru ohrožení dětí a pracovat na individuálním plánu ochrany dítěte v případě, že budou podnikány kroky na ochranu dětí. Zásah do výkonu rodičovských práv je závažným úkonem a nelze jej činit bez podrobné znalosti situace a zvážení všech možností. K celé situaci by měl být zjišťován i názor dětí, jichž se celá složitá situace významně dotýká.

O svěření dětí do péče jiné osoby rozhoduje vždy soud, který si vyžádá všechny informace pro posouzení situace, na jejichž základě může rozhodnout o případné změně péče.

S pozdravem

Mgr. Andrea Gruberová

vedoucí sociální pracovnice

Pěstounská péče po rozvodu

datum: 01.11.2021 | autor: Marie

Dobrý den,
mám dotaz a nevím, kam se s ním obrátit, tak zkouším tady.
Mám přítele T.N., který je v současné době v rozvodovém řízení s
L.N., která má také přítele, ale nežije s ním. V době manželství si
vzali do pěstounské péče (pěstounská péče je uvedená na paní L.N.)
tříměsíční dvojčata V. a M., kterým je nyní 5 let. U obou je
údajně diagnostikován autismus, u jednoho k tomu lehká retardace, u
druhého agresivita. Manželé spolu nežijí už rok. Pravděpodobně z
důvodu nezvládání dvojčat, mělo údajně dojít k napadení paní L.N.
jedním z dvojčat - samozřejmě s přihlédnutím k jeho věku, požádala
paní L.N. přislušnou psychologickou poradnu v daném městě o pomoc, kde
údajně psycholožky poradily, aby oba trávili veškerý čas s dvojčaty
společně, asi u paní L.N. v bytě. Vždy po práci do doby než jdou
dvojčata spát a každodenně, údajně z toho důvodu, že paní L.N.
dvojčata oba sama nezvládá. Můj přítel T.N. si dosud kluky bral
pravidelně každý druhý víkend, každé úterý, téměř každý pátek
je vozil do školky a ze školky a kromně toho navštěvoval s nimi lékaře
apod případně další dny navíc, když bylo potřeba. Dost často je
mívá i každý víkend. Tím chci říct, že se k péči staví
zodpovědně a pravidelně. Vzhledem k tomu, že oba páry již mají své
jiné partnery, je nějaká možnost, že když by péče ze strany přítele
T.N. zůstala stejná jako dosud a v době, kdy je má paní L.N. a oba
najednou by nezvládala, je možnost nějaké jiné pomoci, asistence?
Existuje nějaká taková pomoc pro lidi, kteří se snaží starat o takové
děti v pěstounské péči a jsou momentálně sami? Ptám se proto, že
navržený model uvedený výše je pro nové partnery přinejmenším
značně nestandartní a rozvádějící se manželé nemají mezi sebou
zrovna dobré vztahy. Nevidím v tom žádný přínos pro dvojčata. Tak
bych se ráda zeptala, jestli je tato situace řešitelná jinak a
případně jak? Moc děkuji za odpověď. M.

odpověď odborníka »

Dobrý den Marie,
děkujeme, že jste se obrátila s Vaším dotazem na naši organizaci.
Má-li manželka Vašeho přítele děti svěřeny do pěstounské péče, pak na výkon pěstounské péče dohlíží orgán sociálně-právní ochrany těchto dětí. Jejich sociální pracovnice má tedy kontrolní roli nad výkonem pěstounské péče, má povinnost alespoň 1x za 6 měsíců rodinu navštívit, probrat s ní aktuálně řešená témata a vytvořit každému z dětí na základě aktuální situace v rodině tzv. IPOD, tj. individuální plán ochrany dítěte.
Pěstounka dále musí mít také uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče s nějakou neziskovou organizací, případně s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (tzv. doprovázející organizací). Tato Dohoda opět zaručuje státu jistou kontrolu nad výkonem pěstounské péče, ale především poskytuje pěstounům služby, které mohou čerpat. A tyto služby lze poměrně dobře přizpůsobovat potřebám konkrétních rodin. Je-li tedy zde problém s nezvládáním dětí, měla by toto pěstounka řešit primárně s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a následně také právě s organizací, se kterou podepisovala Dohodu. Předpokládá se častější kontakt pracovníků doprovázející organizace s pěstounskou rodinou, proto by situace v rodině měla být doprovázející organizaci známá tak, aby mohli společně s pěstounkou plánovat její účinnou podporu. Ze zákona (č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) má pěstounka například právo na odlehčovací služby v případě vyřizování neodkladných úředních záležitostí, návštěvy doktora apod., dále jí může být zajištěna péče o pěstounské děti až 14 dní v roce za účelem oddechu pěstouna apod.
Jako řešení se tedy nejspíše nabízí kontaktování orgánu sociálně-právní ochrany pěstounských dětí, případně této doprovázející organizace ze strany pěstounky i Vašeho přítele, který se na péči o pěstounská dvojčata min. 4 roky podílel, a tam o této aktuální situaci v rodině informovat soc. pracovníka tak, aby výsledkem byl pro oba přijatelný plán podpory.
S přátelským pozdravem,
Andrea Gruberová,
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Žádost o pěstounství sestry

datum: 21.10.2021 | autor: Veronika

Dobrý den,
Je mi 25let sestře je 13 a zemřela maminka,táta už nežije delší dobu.
Chtěla bych se zeptat jak postupovat?
Co potřebuji a kam zajít abych sestru dostala do pece a co vše nás čeká?
Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme, že se obracíte na Středisko náhradní rodinné péče. Je nám líto vaší nelehké životní situace a rádi bychom vás podpořili v hledání řešení.

Z informací, které jste uvedla, je pravděpodobné, že by se ve vašem případě jednalo o poručenství, které je vyhrazeno právě i pro situace, kdy oba rodiče dítěte zemřeli. V takovém případě soud jmenuje dítěti poručníka. Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost.

Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má on i dítě nárok na finanční podporu stejně jako pěstouni. Budete mít nárok na odměnu pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte, v případě zletilosti dítěte a pokračujícího studia pak na odměnu pěstouna (od roku 2022 se bude nazývat příspěvkem při pěstounské péči) a studující zletilí na zaopatřovací příspěvek (max. do 26 let věku). Poručník, který o dítě osobně pečuje, má obdobná práva a povinnosti jako pěstoun a také uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče.
Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, vykonává poručenství orgán sociálně-právní ochrany dětí jako veřejný poručník.

Pokud již řízení o poručenství neprobíhá, doporučujeme vám obrátit se neprodleně na orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště nezletilé. V případě, že o sestru již pečujete, měla byste již také být se sociální pracovnicí příslušného úřadu v kontaktu. Platí, že každý, kdo převezme do péče nezletilého s úmyslem o něho trvale pečovat, má povinnost tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (sociální pracovnice na příslušném sociálním odboru nebo oddělení sociálně-právní ochrany dětí vám poskytne potřebné informace).

Pokud byste potřebovala ještě další informace, určitě se na nás prosím obraťte.

S pozdravem

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Poručník vnučky

datum: 15.10.2021 | autor: Jana

Dobrý den.prosim dceři byla odebrána pól.svepravnost a zároveň
rodičovska zodpovědnost..prosím otec není v rodném listě a vůbec
nejeví zájem o vnučku.nyni byli vnučce 2 roky..a dnes byl soud a
poručnictví na vnučku má zatím odpor..prosím otce už nahánět
nebudu.myslim si že když vnučka vyroste a bude chtít otce do rodného
listu zapsat ať se pak sama rozhodne.a ještě se chci zeptat jestli o
vnučku mám nako zažádat soud o poručníka vnučky.nebo jestli ještě
bude jednání u soudu na toto téma.a sami mě vyzvou.moc děkuji za
odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Jano,
děkujeme, že jste se obrátila s Vaším dotazem právě na naši organizaci. Z Vašeho dotazu není jasné, máte-li zájem stát se poručníkem vnučky, ale nepečovat o ni, či zdali chcete být poručníkem a zároveň Vám má být vnučka do péče svěřena. Zároveň není jasné, kde Vaše vnučka vlastně aktuálně je. Péče v rodinném prostředí je každopádně přirozená a pro vývoj dítěte nejvhodnější forma. Takže uvažujete-li o svěření Vaší vnučky do péče, doporučujeme Vám zajít na orgán sociálně-právní ochrany dítěte městského úřadu podle místa trvalého bydliště dítěte, a tam jim sdělit, že máte zájem o poručnickou péči o Vaši vnučku. Případně ještě můžete podat přímo na soud návrh na svěření dítěte do Vaší péče. S tímto návrhem by Vám mohl pomoci již zmíněný orgán sociálně-právní ochrany dítěte, případně se obraťte na nejbližší občanskou poradnu, která Vám bezplatně poradí, případně návrh i napíše.
Tým Střediska NRP

Odebrání vnoučat

datum: 21.09.2021 | autor: Michaela

Dobrý den, obracím se na Vás, hledám pomoc, kde se poradit. Byla jsem
čtyři roky pěstounka a v péči jsem měla své dvě vnoučata. Od
1.září 2021 mi byly děti odvezeny do Klokánku a po týdnu je odvezla
sociální pracovnice do diagnostického ústavu, kde budou na 2.měsíce na
vyšetření a potom soud rozhodne, že je dají do dětského ústavu, andbo
k jejich matce. Má smysl se proti tomuto bránit? Děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

situaci, kterou popisujete je velmi závažná. Nemůžeme vám dát jednoznačnou odpověď, protože z poskytnutých informací není zřejmé, z jakého důvodu byly děti umístěny do Klokánku. O svěření dětí do péče rozhoduje vždy soud a k odebrání dětí z rodinné péče (i té náhradní) musí být vážné důvody.

Předpokládáme, že s vámi pracovníci sociálně-právní ochrany dětí pracovali a jsou vám zřejmé důvody, proč došlo k umístění dětí do ústavního zařízení. Pro děti je tato situace velmi těžká a složitá a je nutné, aby bylo postupováno v jejich zájmu. Pokud se domníváte, že děti byly z vaší péče odebrány neoprávněně, je nutné se vyjádřit k probíhajícím řízením u soudu, který rozhoduje o péči o děti.

Pokud nesouhlasíte s postupem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, máte možnost si stěžovat k tajemníkovi úřadu, krajskému úřadu, případně na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že se jedná rovněž o složitou právní situaci, můžete využít sociálně-právního poradenství některé z občanských poraden, jejichž služby jsou zdarma.

V každém případě je potřeba, aby byla nastalá situace srozumitelná pro děti a nedocházelo k jejich traumatizaci a měly zachován kontakt se svými blízkými osobami, pokud je to možné a v jejich zájmu.

Tým Střediska NRP

Získání dítěte do péče

datum: 15.09.2021 | autor: Roman

Dobrý den, před 14 měsíci bylo mé přítelkyni odebráno dítě.
Které je v predprstounske péči.Od dubna letošního roku jsem zapsán jako
otec. Přítelkyně je ze svých problémů venku. Momentálně je semnou
těhotná. Jediné co semnou příslušný OSPOD řešil, bylo ohledně soudu
o určení alimentů. Ikdyz jsem chtěl řešit svěření do péče.Můj
dotaz zni jak nejlépe postupovat abychom dceru měli u sebe? Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za dotaz.

Z vámi popsané situace vyplývá, že máte zájem převzít dítě do péče. Do pěstounské péče bylo dítě umístěno na základě soudního rozhodnutí a je to opět soud, který může pěstounskou péči zrušit.

Je určitě potřeba být v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který vyhodnocuje situaci ohroženého dítěte a rodiny a pracuje na základě individuálního plánu ochrany dítěte. Pěstounskou rodinu také doprovází organizace (nebo OSPOD), který pomáhá pěstounům při péči o dítě. Je nutné poznamenat, že mezi povinnosti pěstounů ze zákona patří povinnost v souladu s individuálním plánem udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami jemu blízkými, zejména rodiči, umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

Ze stručných informací, které jste uvedl, doporučujeme, abyste jako rodiče dítěte, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte, spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, jehož základní povinností je realizovat (nebo zprostředkovat) sociální práci s rodinou a přijmout veškerá podpůrná opatření k navrácení dětí zpět do péče rodičů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí by vám měl po prošetření vaší aktuální situace a zhodnocení skutečnosti, zda v rodině jsou podmínky pro řádnou a bezpečnou výchovu a péči, pomoci s přípravou přechodu dítěte do péče rodičů. Je nutné poznamenat, že předním hlediskem je vždy zájem dítěte, aby mu byla zajištěna stabilní a bezpečná péče. Rodič může požadovat dítě zpět do své osobní péče. Soud návrhu vyhoví, pokud je to v souladu se zájmy dítěte.

V případě potřeby dalších informací, můžete také využít služeb některé z občanských poraden, kde vám mohou poskytnout sociálně-právní poradenství. Seznam poraden můžete nalézt zde: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny, pobočky ve více městech má rovněž Poradna pro občanská a lidská práv: https://poradna-prava.cz/cz/.
Středisko NRP

Dotaz na pěstounskou péči

datum: 10.09.2021 | autor: Lucie

Dobrý den, můj dotaz se týká dvou dětí, které byli před pár týdnu
umístěny do Klokánku.
Děti mi nejsou nijak příbuzné ale sama mám devítiletou dceru, která s
dětmi kamárádí a již u nás trávili nejeden víkend a pokaždé když
jsme mohli jsme holčičky brali na společné akce.
Bohužel po vyjádření mých obav co se týče výchovi, hygieny a
vzdělání, jejich matce, se mnou jejich matka přestala komunikovat a děti
k nám pouštět.
Před několika týdny jsem se dozvěděla od otce jedné z holčiček, že
byli děti umístěny do Klokánku.Byli odebrány z rodiny, kde neměli
často co jíst. Zůstávali často samotné doma. Rodiče zanebvávali
jejich hygienu a celkový úklid a doma jim netekla voda ani nefungovala
elektřina.Zatím o tom všem jen uvažuji ale chci se zeptta zda bychom
mohli dostat holčičky do péče my i když nejsme nijak příbuzní a co
bychom prot o mohli udělat?Děkuji moc za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za dotaz.
Z vámi uvedeného stručného shrnutí situace holčiček není možné vyvodit jednoznačné doporučení. Situaci dětí řeší odpovědný orgán sociálně-právní ochrany dětí, tzn. jejich sociální pracovnice dle trvalého pobytu dětí. Tato pracovnice vyhodnocuje situaci a připravuje individuální plán ochrany dětí, ve kterém stanovuje postupy a plány, které se týkají jejich péče. Pracuje rovněž s rodinou dětí tak, aby (v případě, že je to možné a v zájmu dětí) se děti mohly vrátit do péče svých rodičů. Z uvedeného případu není zřejmé, zda je pro děti plánována náhradní rodinná péče, nebo zda je umístění v Klokánku jen krizovým řešením.
Do zařízení jako je Klokánek mohou být děti umístěny také na žádost rodičů. Rodiče jsou zákonnými zástupci dětí a to, zda je pro děti vhodné umístění do náhradní rodinné péče, je vždy na rozhodnutí soudu (a na návrhu ogánu sociálně-právní ochrany dětí).
Pokud jsou děti umisťovány do náhradní rodinné péče, vždy je zjišťována situace v rodině a přednost má péče příbuzných nebo osob blízkých, kteří skýtají záruku bezpečné a řádné péče. V takovém případě si soud vyžádá prošetření poměrů v rodině, do které by dítě umisťoval. Forem péče může být několik (pěstounská péče, péče jiné osoby, poručnictví), vždy je ale dbáno na to, aby dětem byl zachován kontakt s rodiči a dalšími blízkými osobami (neplatí pro případy osvojení a omezení výkonu rodičovských práv soudním rozhodnutím, případně zamezení kontaktu, kdy není v zájmu dětí).

V případě, že byste se chtěli stát zájemci o některou z forem náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení), obraťte se prosím na orgán sociálně-právní ochrany dětí (oddělení náhradní rodinné péče) při úřadu obce s rozšířenu působností v místě vašeho travlého bydliště. Pracovníci vám celý proces vysvětlí a můžete zde také podat žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli. Více o celém procesu a dalších tématech spojených s náhradním rodičovstvím se můžete dozvědět na našich stránkách: ww.nahradnirodina.cz v sekci Informace o NRP.

Rádi se vám budeme věnovat i telefonicky na infolince: 725 756 505 nebo info@nahradnirodina.cz

Tým Střediska NRP

Psychotesty

datum: 12.08.2021 | autor: Anna

Dobry den, chteli bychom zazadat o adopci ditete. Nejake pocatecni
informace jiz mame. Partner je vsak uzavrenejsi povahy. Bojim se, ze
neprojdem psychotesty. Dokazi ho rozmluvit? A pak musime nekomu rict, ze o
adopci zadame? Rodine, v praci?

odpověď odborníka »

Dobrý den, introvertní (uzavřenější) povahy nejsou žádnou překážkou k adopci dítěte. Důležité je osobnostné nastavení k přijetí dítěte, schopnost přijmout dítě i s jeho historií a faktem, že má někde biologickou rodinu, se všemi těžkostmi, které si s sebou může dítě nést dál do života. Psycholog/žka si s partnerem jistě bude vědět rady. Píšete, že se jedná o partnera, jen raději upozorňuji, že společně může dítě v ČR osvojit pouze manželský pár. Chápu, že celý proces se spoustou nároků může vypadat dost děsivě. Proces ovšem nechrání jen děti, které si často již nesou mnohá utrpení, a je proto o to důležitější předejít dalším možným, ale chrání i budoucí adoptivní rodiče, aby zjistili své případné limity a v touze po rodičovství se nevrhli do situace, která by byla nad jejich síly.
Je určitě dobré mít podporu v širší rodině, ideální je, pokud je dítě přijato i širší rodinou a vzdálenějším okolím, ne vždy se tak stane hned, někdy širší rodina adopci nepodpoří, ale to jsou také témata, o kterých s vámi budou na přípravách či ps. pohovorech mluvit. Z práce budete potřebovat potvrzení o příjmu, které má doložit vaši ekonomickou stabilitu.
Vaše otázka evokuje možnost adopci před okolím utajit. Adopcí dítěte končí právní proces, ale začíná životní příběh adoptivní rodiny, která má oproti biologickým rodinám svá specifika. S faktem, že je dítě adoptované je potřeba pracovat průběžně celý život dítěte. Dítě potřebuje nejen vědět o adopci samotné, ale postupně se dozvídat podrobnosti o svých kořenech a vidět, že ho jeho adoptivní rodiče přijímají i s tím, odkud pochází a respektují fakt, že má biologické rodiče. Dítě potřebuje od vás, rodičů, pomoci přijmout opuštění svými biologickými rodiči a odžít si smutek či vztek, který se k jejich situaci váže. Nestanete se biologickou rodinou, vždy budete adoptivní rodinou, která bude muset řešit témata, která biologičtí rodiče se svými dětmi neřeší. Budete léčit "zranění", které jste nezpůsobili, budete nositeli informací pro své dítě.Pokud byste potřebovali zodpovědět více otázek, můžete se obrátit na telefonickou informační linku: +420 725 756 505Přeji vám hodně štěstí na cestě za dítětem,
Mgr. Tereza Landová

Stránky