Osvědčení k činnosti

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Středisko náhradní rodinné péče, spolek, je organizací pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 24. 11. 2014., č.j. 1674548/2014, v rozsahu dle § 49 zákona č. 359/1999 Sb.:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 písm. a)/.
  • Pořádání, v rámci poradenské činnosti, přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou /§ 11 odst. 1 písm. c)/.
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům či pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče /§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)/.

Stanovy Střediska NRP

stanovy (.pdf)

Oznámení o registraci

Na základě zápisu ze schůze rady Střediska NRP ze dne 30. 4. 2015 byla odsouhlasena změna stanov organizace, jejímž předmětem je zejména úprava volby rady, změny statutárního orgánu na individuální – předsedu Střediska NRP, zrušení revizní komise a umožnění hlasování rady per rollam. Jako předsedkyně Střediska NRP byla přítomnými členy rady jednomyslně zvolena PhDr. Věduna Bubleová.
Právní forma – od 1. 1. 2014 – spolek, zápis do Veřejného rejstříku právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. byl proveden dne 3. 10. 2014 a dle zákona č. 89/2012 Sb. OZ dle § 214–302 a § 3045.

PhDr. Věduna Bubleová, v. r.
Statutární zástupkyně
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Úplný výpis ze spolkového rejstříku
vypis z rejstříku (.pdf)

Veřejný rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR