Projekty

AKTUÁLNÍ

Běžná činnost organizace:
Dárce: Nadace Sirius
Období realizace: 7/2021-12/2022

Dlouhodobé partnerství Střediska NRP a Nadace Sirius pokračuje v rámci projektu "Běžná činnost organizace", který navazuje na úspěšně realizované projekty Centrum podpory NRP I-III. Nadace Sirius tak nadále pomáhá organizaci v činnosti, která se zaměřuje na služby a podporu pro náhradní rodiny. Jedná se o služby, které jsou mimo dotační podporu sociálních služeb nebo jiných finančních titulů. Díky další spolupráci tak může Středisko NRP i nadále poskytovat a rozvíjet široké spektrum žádaných služeb, mezi které patří: individuální provázení osvojitelských rodin, nadstavbové provázení pěstounských rodin, pořádání podpůrných skupin pro děti z náhradních rodin, pořádání edukačně-vzdělávacích klubů pro náhradní rodiče a další příbuzné, organizování rodičovských skupin, provozování poradenských a konzultačních služeb, realizaci osvětových akcí a setkávání pro zájemce a žadatele o zprostředkování náhradní rodinné péče. Součástí dobré praxe Střediska NRP je rovněž v rámci projektu šíření know-how adopčního centra a práce na podnětech a legislativních změnách, které se týkají problematiky osvojení, pěstounské péče, ale i změně systému péče o ohrožené děti a rodiny s cílem, aby každé dítě mohlo vyrůstat v laskavé a bezpečné rodině.

Adopce.com:
Dárce: Nadace Terezy Maxové dětem
Probíhá kontinuálně

Projekt Adopce.com vznikl v roce 2001 na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové a Nestlé Česko, s.r.o. a od roku 2010 je projekt součástí portfolia Nadace Terezy Maxové dětem. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat širokou veřejnost a zájemce o problematice NRP. Projekt je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Informace o NRP mohou zájemci získat prostřednictvím webových stránek, informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ a prostřednictvím informační telefonní linky.

Mezigenerační setkávání dětí z náhradních rodin a jejich prarodičů v rámci projektu Ponton klub
Dárce: Nadace pojišťovny Kooperativa
Období realizace: 11/2021-6/2022

Cílem projektu je navázání a prohloubení mezigeneračních kontaktů u skupiny dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči nebo adopci, s "novými" prarodiči, členy širší rodiny těchto dětí. Prostřednictvím tvůrčích aktivit plánujeme setkávání prarodičů z osvojitelských rodin, kteří se stávají nedílnou součástí identity dětí a jejich rodiny. Vzhledem k tomu, že pandemie příliš nepřeje osobním setkáním, budeme některé z aktivit realizovat "na dálku", ale o to kreativněji.

Podpora činnosti Adopčního centra Střediska náhradní rodinné péče
Dárce: Nadace J&T
Období realizace: 1/2022-6/2022

Projekt pomáhá s udržením a rozvojem činnosti Střediska NRP. Hlavním cílem aktivit je zajištění stabilního rodinného prostředí pro děti vyrůstající v osvojení prostřednictvím poskytování a rozvoje komplexního systému nadstavbových služeb (mimo systém služeb sociálních a činností doprovázejících organizací), které zahrnují poradenství, provázení, vzdělávání, sdílení, odlehčení a osvětu; inovace přístupů pro práci s dětmi a rodinami na základě aktuálních trendů a zkušeností z přímé práce, klubových aktivit, vzdělávacích akcí a zpětných vazeb od dětí a rodičů s cílem prevence rozpadu osvojitelské rodiny a zvyšování šancí dítěte v osvojení na prožití šťastného dětství a úspěšný vstup do samostatného dospělého života.

Adopční centrum:
• Dárce: Magistrát hl. m. Prahy
• Probíhá kontinuálně

V rámci projektu je poskytována psychosociální podpora (poskytování odborného zázemí), sociálně-psychologické, výchovné a právní poradenství, terapie, probíhá setkávání rodin s dětmi v osvojení, individuální poradenství, realizují se semináře, besedy a vzdělávání pro osvojitelské rodiny a dále osvěta, propagace a zprostředkování věrohodných a ucelených a odborných informací o problematice NRP. Založením a provozováním „Adopčního centra“ vytváříme dlouhodobý, intenzivní a ověřený program pro osvojitelské rodiny.

ZREALIZOVANÉ

Centrum podpory NRP III:
• Dárce: Nadace Sirius
• Období realizace: 4/2019 – 6/2021

Projekt Centrum podpory NRP III byl realizován od dubna 2019. Projekt usiloval o zkvalitnění procesu osvojování a zdravý vývoj dětí v NRP v ČR prostřednictvím uskutečněných kulatých stolů v krajích ČR zaměřených na problematiku osvojování, poskytováním akreditovaného školení Metodiky adopčního centra, vykonáváním běžné praxe NRP a osvěty.
Projekt byl realizován do 6/2021 a ve svých aktivitách vycházel z výstupů projektu CP NRP II.
Byl zaměřen na využití výstupů projektu CP NRP II, především v oblasti osvojování. Posílil znalosti aktérů především ve zkvalitnění procesu osvojení, podpořil zavedení vybraných opatření ke zlepšení procesů osvojování a poskytoval služby podporující zdravý vývoj dětí v NRP.

Více o projektu a jeho výstupy naleznete zde.

Aktualizovaný Model osvojování Střediska NRP z roku 2021:
Návrhy změn ke zlepšení osvojování v České republice

Shrnutí problematických míst v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče

Zpráva z kulatých stolů v krajích 2019-2020 k otázkám osvojování a sociálně-právní ochrany dětí
Osvojení - Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD, NRP a KÚ v jednotlivých krajích

Centrum podpory NRP II:
• Dárce: Nadace Sirius
• Období realizace: 9/2015 – 3/2019

Projekt Centrum podpory NRP II navazoval na pilotní projekt Centrum podpory NRP I, který byl realizován ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s., díky finanční podpoře Nadace Sirius v letech 2011–2015, a dále ho rozvíjel. Vycházel při tom z výsledků a doporučení jednotlivých výzkumů dobré praxe v oblasti NRP v ČR a ve vybraných zahraničních zemích. Cílem projektu bylo navrhnout model podpory osvojitelských rodin a model péče pro zdravotně znevýhodněné děti, dále rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a NNO v oblasti NRP, sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi a podporovat zdravý vývoj dětí v NRP. Součástí projektu byla realizace běžné praxe v rámci této problematiky.
Na základě rozsáhlého výzkumu vybraných zahraničních zemí byly zpracovány následující zprávy prezentující výsledky za jednotlivé země včetně srovnání:
• Zpráva z výzkumu Osvojování dětí v Anglii a Dánsku („Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku“, 93 stran, ISBN 978-80-87455-26-5).
• Zpráva z výzkumu Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku („Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku“, 117 stran, ISBN 978-80-87455-27-2).
• Zpráva z výzkumu Osvojování dětí v Rakousku („Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku“, 64 stran, ISBN 978-80-87455-31-9).
• Zpráva z výzkumu („Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku“, 69 stran, ISBN 978-8087455-32-6 ).

Dále jsme vytvořili Metodiku Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou (59 stran, ISBN 978-80-87455-28-9).

Více o projektu a jeho výstupy naleznete zde.

Centrum podpory NRP I:
• Dárce: Nadace Sirius
• Období realizace: 10/2011 – 8/2015

Projekt Centrum podpory NRP byl realizován od října 2011 díky finanční podpoře Nadace Sirius, ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s. Smyslem projektu byla podpora zkvalitnění metod práce v oblasti náhradní rodinné péče v ČR, získání a udržení vysoké informovanosti v této oblasti, spojené se šířením příkladů dobré praxe z českého i zahraničního výzkumu. Byl zrealizován výzkum praxe NRP v ČR a ve vybraných zemích v zahraničí. Probíhal monitoring státních a nestátních subjektů zabývajících se náhradní rodinnou péčí, byl vytvořen přehled stávajících metodik, jejich hodnocení a doporučení pro další šíření, uskutečnily se semináře, konference a kulaté stoly, díky nimž docházelo k prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací v oblasti NRP. Dále probíhalo průběžné vzdělávání s ohledem na danou problematiku a běžná činnost organizace.

• Na základě rozsáhlého výzkumu v ČR byla zpracována monografie „Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí“ (261 stran, ISBN 978-80-87455-25-8).

• Na základě rozsáhlého výzkumu vybraných zahraničních zemí byla zpracována zpráva prezentující výsledky za jednotlivé země včetně srovnání, která je součástí monografie „Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku“ (264 stran, ISBN 978-80-87455-15-9).

Více o projektu a jeho výstupy naleznete zde.

PONTON klub:
• Dárce: Nadace rozvoje občanské společnosti (FNNO)
• Období realizace: 8/2014 – 4/2016

Projekt Ponton klub byl realizován v období 8/2014 – 4/2016 za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace. V rámci projektu měli děti a dospívající z náhradních rodin z Prahy a přilehlého okolí možnost účastnit se pravidelných celodenních a odpoledních podpůrných klubů, ve kterých vzájemně sdíleli své životní zkušenosti, úspěchy i obavy. Společně si osvojovali řadu sociálních a praktických dovedností, které jim následně ulehčovali komunikaci zejména ve škole a v prostředí svých vrstevníků. Program setkání byl připravován s ohledem na potřeby dětí, které na kluby docházeli. Často se věnoval problematice odlišnosti v rámci školní či volnočasové skupiny, hledal vhodné formy komunikace a prezentace vlastního názoru, učil děti pracovat s emocemi aj. Veškeré aktivity probíhaly formou her a byly doplněny řadou tvůrčích a poznávacích činností, které si děti v Pontonu mohly vyzkoušet.

V současnosti je Ponton klub jednou z aktivit Adopčního centra. Termíny setkání naleznete zde.

Adopce.com – aktualizace webu:
• Dárce: Nadace Terezy Maxové dětem
• Období realizace: 5/2019 – 12/2019

Projekt Adopce.com byl v polovině roku 2019 rozšířen o aktualizace stávajícího textu na webových stránkách adopce.com - vytvoření nového obsahu zaměřujícího se na hostitelskou péči, náhradní mateřství, náhradní rodinnou péči z pohledu dítěte aj.