Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

„Dětský úsvit“, z.s

Nabídka služeb pro pěstounské rodiny: pravidelné pořádání vzdělávacích akcí a relaxačně – vzdělávacích seminářů organizování dětských skupin a zážitkových programů zaměřených na psychosociální rozvoj dětí podpora svépomocných skupin pěstounů pravidelný kontakt pečujících osob s odborníky, individuální konzultace, terapie asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou doprovázení pěstounů při hájení práv a oprávněných zájmů pořádání osvětových akcí zaměřených na propagaci NRP a zcitlivování veřejnosti vůči této problematice Zajištění respirií péče pro pečující osoby Vytvoření multioborového týmu
Kontakt
Obrněné brigády 20/20, Cheb, 350 02

Centrum pro dítě a rodinu VALIKA, z. s.

Centrum pro dítě a rodinu Valika vzniklo za účelem: - osvětové, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny a náhradní péče - výkonu sociálních služeb a činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí - poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a pro zájemce o náhradní péči - spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi podílejícími se na péči o ohrožené děti a náhradní péči.
Kontakt
Nádražní 61/8, Karlovy Vary – Stará Role, 360 17
+420727811558

Centrum rozvoje pěstounské péče

Posláním Centra rozvoje pěstounské péče - pověřené osoby k výkonu pěstounské péče - je být cílové skupině partnerem, rádcem a průvodcem. Ve vzájemné součinnosti s cílovou skupinou přispívat v pěstounské rodině k vytvoření takových podmínek, které pomohou ke zdravému a harmonickému rozvoji dětí v pěstounské péči. Cílem Centra rozvoje pěstounské péče je zvyšovat kompetence pečujících osob, budovat zdravou identitu dítěte, jeho zdravý vývoj a podporovat rodinné vazby dítěte.
Kontakt
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02

Český západ o.p.s.

Působíme v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku, kde napomáháme k tomu, aby obyvatelé těchto komunit měli život ve svých rukou a nebyli závislí na pomoci zvenčí. Místa naší působnosti jsou: Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Poutnov, Horní Poutnov, Hoštěc, Mrázov a města Toužim a Teplá v Karlovarském kraji, a to mj. prostřednictvím sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy, kde se snažíme upřednostňovat metodu komunitní práce. Jsme také pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany.
Kontakt
Dobrá voda 52, Toužim, 364 01
+420353391132

Náhradním rodinám, o.p.s.

Posláním organizace Náhradním rodinám, o.p.s. je rozvoj náhradní rodinné péče na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím podpory a doprovázení stávajících náhradních rodin přispíváme k zdárnému procesu péče o přijaté dítě a pozitivnímu vnímání náhradní rodinné péče laickou veřejností. Úkolem pracovníků organizace je seznamovat širokou veřejnost se skutečností, že náhradní rodinná péče je pro další zdárný vývoj dítěte vhodnější, než péče ústavní.
Kontakt
Závodu míru 122, Karlovy Vary, 360 17

Prima Vizus, o. p. s.

Naším posláním je: - ochrana dětí, prosazování a podpora jejich nejlepšího zájmu - všestranná podpora pečujících osob a dětí, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovávány ve vlastní rodině. S těmito rodinami uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje - podpůrnými a vzdělávacími aktivitami pomáhat vytvářet v pěstounských rodinách bezpečné, laskavé a harmonicky podnětné zázemí pro jejich zdárný vývoj - doprovázet pečující osoby a děti svěřené do jejich péče v náročných životních situacích a být jim rádcem, pomocníkem a oporou v každodenním životě - veřejně podporovat propagaci náhradní rodinné péče v České republice
Kontakt
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02