Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Výzkum

Projekt CP NRP III navazuje a dále rozvíjí výstupy projektu CP NRP II a to především v oblasti osvojování, kde zahraniční i domácí výzkumy upozornily, mimo jiné na to, že osvojení se stává primárně jedním z prostředků sociálně-právní ochrany, a na nezbytnost zajištění postadopčních služeb. Osvojené děti mají obdobné specifické potřeby jako děti v pěstounské péči a je jim potřeba zajistit péči na stejné úrovni a osvojitelům stejně širokou škálu služeb. Projekt je realizován ve spolupráci s Centrem podpory, o.p.s. díky finanční podpoře Nadace Sirius .

KONFERENCE: Výstupy ze setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP v jednotlivých krajích ČR

Dne 8. 10. 2020 se uskutečnila videokonference, kde byly prezentovány výstupy ze společných setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, poskytujících služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči. Tato setkání se uskutečnila od 9/2019 do 6/2020 ve všech krajích v ČR. Dále byly představeny výstupy z on-line dotazníku mapujícího názory a postoje k systému osvojování v jednotlivých krajích. V posledním bloku přiblížili své zkušenosti s osvojením v Anglii a ČR manželé Marie a Viktor Černí.

Níže jsou k dispozici prezentace v elektronické podobě:
Výstupy ze setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP v jednotlivých krajích ČR
Osvojení, Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD, NRP a KÚ v jednotlivých krajích

Odkazy na záznam celé videokonference naleznete zde:

Přivítání a Výstupy ze setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP v jednotlivých krajích ČR
Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD a NRP v jednotlivých krajích
Manželé M. a V. Černí: osobní zkušenosti s osvojením v ČR a Anglii

V této stručné zprávě se zaměřujeme na stěžejní problematická místa z pohledu účastníků kulatých stolů, které jsme v rámci projektu v jednotlivých krajích zrealizovali.
Shrnutí problematických míst v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče

Aktualizovaný Model osvojování Střediska NRP z roku 2021:
Návrhy změn ke zlepšení osvojování v České republice

Centrum podpory náhradní rodinné péče II. (CP NRP) navazuje na pilotní projekt CP NRP, který byl realizován ve spolupráci s Centrem podpory, o.p.s. díky finanční podpoře Nadace Sirius v letech 2011–2015 a dále ho rozvíjí. Vychází při tom z výsledků a doporučení jednotlivých výzkumů dobré praxe v oblasti NRP v České republice a ve vybraných zahraničních zemích.

Cíle projektu:

 • Navrhnout model podpory osvojitelských rodin.

 • Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti.

 • Rozvoj komunikace a spolupráce mezi OSPOD a NNO v oblasti NRP.

 • Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi a podporovat zdravý vývoj dětí v NRP.

 • Podporovat zdravý vývoj dětí v NRP.

Projekt CP NRP II. je realizován v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2018.

Prezentace Projektu CP NRP II z konference uspořádané 17.1.2019.

Výzkum na téma osvojení

Cíl výzkumu:
Navrhnout model podpory osvojitelských rodin na základě zjištění z fungování osvojení v Dánsku, Anglii a popisu současného stavu osvojení v ČR (doporučení nastavení systému, kompetencí aktérů, návrhy nových přístupů).

Výzkum v České republice

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s krajskými a ministerskými úředníky a s osvojitelskými rodinami
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů a statistických dat k tématu
 • Analýza potřeb osvojitelských rodin
 • Analýza současného rámce osvojení v ČR

Výstupy:

Výzkum v Dánsku, Anglii a Rakousku

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s odborníky z relevantních institucí a s rodinami v každé zemi
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů k tématu
 • Analýza vývoje přístupu k osvojení, filozofie systému
 • Analýza současného stavu osvojení na úrovni legislativy i praxe, role aktérů, poskytování služeb

Výstupy:

Výzkum na téma zdravotně znevýhodněné děti

Cíl výzkumu:
Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti v ČR na základě zjištění o náhradní rodinné péči pro zdravotně znevýhodněné děti v Dánsku, Anglii a popisu současného systému náhradní rodinné péče o zdravotně znevýhodněné děti v ČR (doporučení nastavení systému, kompetencí aktérů, návrhy nových přístupů).

Výzkum v České republice

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s odborníky z relevantních institucí a s rodinami v každé zemi
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů k tématu
 • Analýza vývoje přístupu k osvojení, filozofie systému
 • Analýza současného stavu osvojení na úrovni legislativy i praxe, role aktérů, poskytování služeb

Výstupy:

Výzkum v Dánsku, Anglii a Rakousku

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s odborníky z relevantních institucí a s rodinami v každé zemi
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů k tématu
 • Analýza vývoje přístupu k péči o zdravotně znevýhodněné děti v náhradní rodinné péči, filozofie systému
 • Analýza současného stavu péče o zdravotně znevýhodněné děti v náhradní rodinné péči, na úrovni legislativy i praxe, role aktérů, poskytování služeb aj.

Výstupy:

Vzdělávání a šíření dobré praxe

Konference Výstupy a závěry výzkumu na téma náhradní rodinná péče pro děti se zdravotním znevýhodněním v Dánsku, Anglii, Rakousku a ČR
Dne 17. 1. 2019 jsme uspořádali konferenci, které se zúčastnilo 107 osob (z toho 55 osob z neziskových organizací a 55 osob ze státních institucí).
Na konferenci byly prezentovány výstupy a závěry zrealizovaného výzkumu v Dánsku, Anglii, Rakousku a České republice na téma zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči, výzkum na téma osvojení v Rakousku a vzniklý Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním (návrh na změnu systému zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči v ČR).

Prezentace Metodiky Adopčního centra a Modelu osvojování – setkání zástupců KÚ OSPOD a NNO
Dne 7. 6. 2018 se uskutečnilo setkání kulatého stolu spolupracujících krajských pracovišť NRP, OSPOD a NNO. Na setkání byla představena Metodika Adopčního centra - Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou a Model osvojování. Metodika je reflexí a popisem dobré praxe práce Adopčního centra, obsahuje témata spojená s poskytováním podpory osvojitelských rodin a je nápomocná všem organizacím, které zvažují poskytování podpůrných služeb osvojitelským rodinám. Model osvojování vznikl na základě zjištěných informací z realizovaného výzkumu na téma osvojení a oponentur expertní skupiny (lékař, odborníci pro oblast rodinného práva, sociologové, psycholog a sociální pracovníci). Jedná se o návrh na změnu systému osvojení v ČR.
Metodiku Adopčního centra a Model osvojování vytvořilo Středisko náhradní rodinné péče v roce 2017 v rámci projektu „Centrum podpory náhradní rodinné péče II“, za finanční podpory Nadace Sirius.

Materiály z kulatého stolu v elektronické podobě:

Konference
Dne 8. 12. 2017 se konala celostátní konference Výstupy a závěry výzkumu na téma osvojení v Dánsku, Anglii a České republice, která se věnovala výstupům a závěrům na téma osvojení ve výše uvedených zemích. Konference se zúčastnilo 100 osob (z toho 56 osob ze státních institucí a 44 osob z neziskových organizací).
Na konferenci byly prezentovány výstupy a závěry výzkumu, který se realizoval v období od září 2015 do listopadu 2017. Přednesené závěry a výstupy výzkumu byly doplněny o kvantitativní ověřování potřeb osvojitelských rodin a jejich postoje ke způsobu poskytování podpůrných služeb a o představení návrhu Modelu podpory osvojení.

Materiály z konference v elektronické podobě:

Dne 13. 12. 2016 se uskutečnila konference Výstupy a závěry setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP ve 13 krajích České republiky, na které byly prezentovány výstupy a závěry setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, jež poskytují služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči, které probíhaly letos od března do června ve 13 krajích. Přednesené závěry a výstupy setkání byly doplněny o zkušenosti a dobrou praxi ve Zlínském kraji.
Konference se zúčastnilo 128 osob z toho 62 osob ze státních institucí a 66 osob z neziskových organizací.

Prezentace:

Setkání zástupců OSPOD a NNO v jednotlivých krajích
Cílem setkání pracovníků, kteří poskytují služby v oblasti náhradní rodinné péče, byla podpora spolupráce mezi OSPOD a NNO, vyjasnění kompetencí a identifikace problematických míst v regionu.

Setkání se uskutečnila ve třinácti krajích. Celkem se zúčastnilo 263 pracovníků (141 pracovníků ze 101 státních institucí - krajských úřadů či úřadů s rozšířenou působností a 122 pracovníků z 95 neziskových organizací).

Dokumenty:

Monitoring organizací a metodik

V rámci monitoringu mapuje Středisko NRP státní i nestátní organizace poskytující služby v oblasti NRP v jednotlivých krajích České republiky, rozšiřuje a pravidelně aktualizuje v naší sekci Kontakty na jiné organizace, sbírá metodiky dobré praxe.

Školení metodik dobré praxe

Pro šíření metodik dobré praxe formou školení vybrala Rada odborníků (Mgr. Jaroslava Máliková, PaeDr. Zdeněk Moldrzyk, PhDr. Hana Pazlarová, Mgr. Alena Svobodová, Alena Vávrová) ze seznamu 19 metodik následující tři vítězné metodiky:

 • Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných v pěstounské péči či adopci (Amalthea z.s.)

 • Specifika vzdělávání z řad příbuzných (Rozum a cit, z. s.)

 • Tranzitní péče (Šafrán dětem)

Velice děkujeme všem organizacím, které poskytly své metodiky k hodnocení a věříme, že školení vybraných metodik rozšířilo a zkvalitnilo služby, které poskytují neziskové organizace v oblasti NRP.

Dokumenty:

Vznik metodiky pro práci s osvojitelskou rodinou

Prezentace a materiály ke školení Amalthea,z.s.

Prezentace a materiály ke školení Rozum a Cit,z.s.

Prezentace a materiály ke školení Šafrán dětem