Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Barevný svět dětí, z.s.

Barevný svět dětí (BSD) je pražská nezisková organizace. Od roku 2004 pomáháme ohroženým dětem a jejich rodinám – biologickým i pěstounským. Rodinám, které se nacházejí v náročných životních situacích, poskytujeme komplexní podporu založenou hlavně na sociální práci, zážitkových aktivitách, dále na terapeutické podpoře, poradenství a řadě dalších odborných služeb. Realizujeme tyto projekty: Kámoš, Služby pro pěstouny, Služby pro odborníky a Práce s biologickou rodinou.
Kontakt
Pod Nuselskými schody 1721/3, Praha 2, 120 00

Centrum Alma, z.ú.

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče – na základě Pověření o výkonu sociálně- právní ochrany dětí (SPOD) s Vámi uzavřeme dohodu o výkonu pěstounské péče. Pokud jste pěstoun a máte zájem o uzavření dohody s naší organizací, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Vše potřebné s Vámi rádi probereme při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizace, kde Vám předáme veškeré informace o možnostech a povinnostech, které máte jako osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.
Kontakt
Jankovcova 864/45, Praha 7 – Holešovice, 170 00

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) se od roku 1991 zabývá poradenskou, integrovanou a terapeutickou činností, poskytuje sociální služby, primárně preventivní programy a pomoc dětem a mládeži se specifickými potřebami,klubové volnočasové aktivity,integrované tábory a ozdravné pobyty pro rodiče s malými dětmi, děti a mládež, dále vzdělávání a odbornou praxi.
Kontakt
Peckova 277/7, Praha 8, 186 00

Cestou necestou

Služba Doprovázení pěstounů Cestou necestou nabízí doprovázení a podporu pěstounských rodin, vzdělávání pěstounů a odborné služby všem jejich členům. Naši klíčoví pracovníci s rodinami spolupracují podle jejich potřeb jak osobně, tak prostředkovávají kontakt na odborné služby. Pro děti z pěstounských rodin pořádáme víkendové pobyty, týdenní letní pobyt a různé jednodenní akce.
Kontakt
Zborovská 512/40, Praha 5, 150 00

Dětské centrum Paprsek - Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Organizace poskytuje na území hlavního města Prahy sociální službu denní stacionář a chráněné bydlení, věnuje se terapii a odbornému poradenství v oblasti psychologie, logopedie, rehabilitace a pedagogiky podle M. Montessori a pořádá přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče. Středisko Hloubětín, Prosek, DAR v Dejvicích a Setkání v Měcholupech nabízí denní stacionář, středisko Domeček v Lahovicích a středisko Setkání chráněné bydlení. Poradenství a kurzy NRP probíhají v Rodinném centru Zdeňka Matějčka v Hloubětíně.
Kontakt
Šestajovická 580/19, Praha 9 - Hloubětín, 19800

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. je nevládní organizace. Svojí činnost vyvíjí od roku 1997 a působí především v sociální oblasti. Je zaměřena na budování funkčních prvků a struktur v systému péče o děti a mladé lidi bez rodinného zázemí v České republice. Přináší do České republiky nové poznatky z evropských i jiných zemí. Vytváří a ověřuje inovativní postupy a metody práce s mladými lidmi. Poskytuje sociální služby zaměřené na podporu mladých lidí i dospělých, kteří mají nedostatečné nebo nevyhovující rodinné zázemí nebo jiné znevýhodnění vedoucí k sociální izolaci. Realizuje programy, které pomáhají rozvíjet dovednosti a zvyšovat kompetence potřebné pro navazování vztahů s lidmi a úspěšný život ve společnosti.
Kontakt
Braunerova 22, Praha 8, 180 00
+420283840795

Dům tří přání, o.s.

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Služby poskytujeme dětem do 18 let a rodinám, které se potýkají s: obtížnou životní situací nebo krizí v rodině problémy v komunikaci obtížemi a nejistotami při výchově dítěte vztahovými nebo emočními obtížemi dítěte problémovým chováním dítěte potížemi dítěte ve škole traumatickými zážitky dítěte
Kontakt
Karlovarská 337/18, Praha 6 - Ruzyně
+420235302698

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Pracujeme s rodinami našich dětských klientů, kterým poskytujeme komplexní podporu a posilujeme jejich samostatnost. Společně se snažíme zvládnout nepříznivou situaci a vracet do života dětí bezstarostnost. Mikuláš 365, o.p.s. je pražská nezisková organizace, od roku 2005 zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 379. Od počátku se její zaměstnanci věnují problematice dětí a těch, kteří o ně pečují. Za tu dobu získali cenné zkušenosti se vzděláváním dětí a mládeže z dětských domovů či pěstounských rodin. Jejich práce s cílovou skupinou je komplexní, proto zahrnuje jak vychovatele a náhradní rodiče, tak vlastní rodiče dětských klientů.
Kontakt
Vyšehradská 49, Praha 2, 128 00
+420221979271

Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú

Lata pomáhá dětem, mladým lidem i celým rodinám z Prahy a blízkého okolí. Poskytuje mentoring pro dospívající a mladé ve věku 12-26 let a rodinám, ve kterých je alespoň jedno dítě ve věku 11-26 let, nabízí dlouhodobou podporu poradkyně pro rodiny (jedná se o sociálně aktivizační službu dle Zákona o sociálních službách). Lata také pomáhá rodinám uspořádat rodinnou konferenci a spojit tak síly, když je to potřeba.
Kontakt
Senovážné náměstí 24, Praha 1, 116 47
+420234621361

Letní dům, z.ú.

Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám. Pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají. Nabízí služby ohroženým rodinám, pěstounům a dětem a mladým lidem z dětských domovů. Podpora pěstounů Poskytujeme odbornou pomoc náhradním rodičům. Pěstouni si mohou zvolit jak komplexní doprovázení na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, tak i jednotlivé služby. Mezi ně patří vzdělávání (např. klub pro pěstouny), poradenské a terapeutické služby (vč. videotréninku interakcí), asistovaný kontakt. Pracovníci Letního domu se také podílejí na přípravách žadatelů o pěstounskou péči nebo adopci.
Kontakt
Vyšehradská 41, Praha 2, 128 00

NATAMA, o.p.s.

Institut rodinné péče Natama je hlavním projektem společnosti NATAMA, o.p.s. Natamu založila Petra Winnette v roce 2003 na základě výzvy a výběrového řízení Nadace Televize Nova, která se rozhodla podpořit začátek velkého projektu na pomoc ohroženým a opuštěným dětem. Institut rodinné péče Natama je uznávaným odborným nestátním pracovištěm zaměřeným na kvalitní péči o děti a rodiče. Zejména se jedná o děti, které na začátku života zažily opuštění, ztrátu a vyrůstají v osvojení nebo v pěstounských rodinách, v příbuzenské péči. Zaměřujeme se na přípravu a vzdělání budoucích náhradních rodičů, vyhodnocení a diagnostiku dětí, poradenskou a terapeutickou pomoc, sociální práci v oboru ochrany dětí a sociálních služeb.
Kontakt
Pod Kotlaskou 9/555, Praha 8, 180 00
+420222715921

Proxima Sociale, o.p.s.

Usilujeme o zvyšování kvality života obyvatel městských částí hl. města Prahy a obcí Středočeského kraje, v nichž působíme. Poskytujeme dětem, mládeži, dospělým a rodinám s dětmi různé formy preventivních a poradenských sociálních služeb (terénní, ambulantní i pobytové), učíme je řešit obtížné a nepříznivé životní situace a pomáhat jim je překonat.
Kontakt
Rakovského 3138, Praha 12, 143 00

ŠAFRÁN dětem, o.p.s.

Posláním naší organizace je podpora dětí, které prožily trauma z odloučení od své biologické rodiny v procesu socializace a sociální adaptace během svého pobytu jak v ústavním zařízení tak v náhradní rodině, se zaměřením na provázení dětí v období přechodu z jednoho sociálního prostředí do jiného. Druh obecně prospěšných služeb: 1) Vzdělávání rodin, dětí a mládeže v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje pro efektivnější zvládání náročných životních situací. 2) Doprovázení a podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže 3) Osvětová a publikační činnost
Kontakt
Klimentská 1, Praha 1, 181 00

Sdružení pěstounských rodin

Posláním Poradny je prosazovat a bránit právo každého dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a provázet a podporovat rodiny s přijatými dětmi. Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče.
Kontakt
Na Zlatnici 144/8, Praha 4, 147 00
+420731507401

STŘEP, z.ú. - České centrum pro sanaci rodin

STŘEP od roku 1995 rozvíjí, poskytuje a prosazuje sanaci rodiny na úrovni praxe i legislativy. Sanuje sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi ohroženými zanedbáváním péče v situacích: prevence odebrání dítěte z rodiny, jeho umístění do zařízení pro výkon ÚV, v průběhu umístění do ÚV a návratu dětí z ÚV. Podporuje multidisciplinární spolupráci mezi SPO, NNO, ÚV atd., realizuje případové konference, metodické projekty, akreditované vzdělávací programy, publikační a další činnosti.
Kontakt
Řehořova 10, Praha 3, 130 00
+420224224361