Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Naše pracoviště Náhradní rodinné péče (NRP) je vzdělávací, poradenské a terapeutické zařízení pro děti, rodiče, prarodiče, budoucí i současné osvojitele a pěstouny. Poradenství a terapii nabízíme také dětem a dospívajícím.
Kontakt
Křenova 438/7, Praha 6-Veleslavín, 162 00
+420233333748

Dětské centrum Kladno

Základním posláním pověřené osoby je doprovázení dětí v pěstounské péči a rodičů (rodin) jimž bylo svěřeno dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu nebo na dobu tzv. dlouhodobou.
Kontakt
Brjanská 3079, Kladno, 272 04
+420312267401

Dětský domov Husita,o.p.s.

Dětský domov, kapacita 16 dětí, pečujeme nejen o sourozence mladší tří let, využíváme rodinnou terapii,prvky komunitní práce, individuální péče, maximální spolupráce s rodinou, společné pobyty pro rodiče a děti, kontakty s rodiči a příbuznými.
Kontakt
Dubenec 22, Příbram, 261 01
+420723206505

Elrond z.ú.

V pravidelných cyklech nabízíme vzdělávání náhradních rodičů formou vzdělávacích a zážitkových seminářů a odborných přednášek. Pěstouni si mají možnost zapůjčit odbornou literaturu.
Kontakt
Legionářů 400, Příbram VII, 261 01
+420773587552

Farní charita Beroun

Jako priority pro své sociální projekty jsem si zvolili bezdomovectví, péči o nemocné a staré občany a pomoc rodinám a mládeži v sociálně nepříznivé situaci. V oblasti sanace rodiny se orientujeme na rodiny sociálně znevýhodněné. Péči obracíme na děti a mládež žijící ohrožené rizikovými způsoby života. Pro Hořovicko slouží v Lochovicích od roku 2006 Betlém - centrum pro rodinu a děti. Na Berounsku působí od roku 2008 Terénní program. V Lochovicích jsme v roce 2010 otevřeli Azylový dům pro matky/otce s dětmi s kapacitou 10 lůžek pro dospělé a 20 lůžek pro děti včetně krizového lůžka.
Kontakt
Lochovice 42, Lochovice, 267 23

Klub náhradních rodin Routa

Klub náhradních rodin je součástí RC Routa Čelákovice. Klub nabízí podporu a pomoc náhradním rodinám (pěstounům i osvojitelům), žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Na základě pověření o sociálně-právní ochraně dětí uzavíráme dohody o výkonu PP v oblasti Středočeského kraje a Prahy. Doprovázíme náhradní rodiny a pomáháme jim při kontaktu s původní rodinou dítěte. Pořádáme odborné přednášky a vzdělávací pobyty související s náhradním rodičovstvím. Při vzdělávacích akcích je vždy zajištěn program pro děti. Poskytujeme poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.
Kontakt
Sedláčkova 107, Čelákovice, 250 88
+420721355798

Kolpingova rodina Smečno

Kolpingova rodina Smečno je občanské sdružení, které bylo založeno 30. 3. 2001. Sdružení si bere za cíl pořádat a dále rozvíjet preventivní programy pro rodiny a svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli. Náplní naší činnosti jsou jednak pobytové projekty, soustředěné do objektu Rodinné centrum Smečno, jednak denní docházkové služby, z nichž většina probíhá v Rodinném centru Slaný a malá část v Berouně. Poskytujeme i služby terénní, kdy naši odborníci vyjíždí přímo do rodin klientů.
Kontakt
U Zámku 5, Smečno, 273 05
+420566585010

LECCOS, z. s.

Poskytujeme a rozvíjíme sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže. Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Poskytujeme sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro pěstounské rodiny, terénní služby pro rodiny i pro děti a mládež. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, Rodinné centrum Kostička a Poradnu pro rodiny. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.
Kontakt
Nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, 282 01
+420733118796

Oblastní charita Pardubice

Posláním služeb pro pěstouny je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a poskytnutí nebo zprostředkování poradenství, vzdělávání a odlehčovací (respitní) péče. Naše služby jsou určeny dlouhodobým pěstounům, příbuzenským pěstounům a poručníkům i osobám v evidenci, dětem svěřeným do náhradní rodinné péče a dětem, které se ocitly v závažné životní situaci a kontaktují nás. Našim cílem je dítě žijící v bezpečném, stabilním a podpůrném prostředí - náhradní rodině, jeho kontakt s biologickou rodinou a když je to možné, tak návrat do ní.
Kontakt
Češkova 1247, Pardubice, 530 02
+420466335026

Poradenské centrum pro rodinu a děti -„ÚSMĚV“, z.s.

Poradenské centrum pro rodinu a děti -„Úsměv“, z.s. je samosprávná profesní organizace, založená koncem roku 2012, která poskytuje poradenství a služby v oblasti sociálně-právní ochrany, zejména náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji, Ústeckém kraji a v Praze. Našim posláním je hájit zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a osob pečujících. Tato práva a zájmy uplatňujeme v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, jako pověřená osoba poskytující sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření").
Kontakt
Rýdlova 339/8, Říčany u Prahy, 251 01