Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Bateau, z. s.

Naše služby jsou určeny dětem, mladým dospělým, jejich rodičům a pečovatelům. V případě vzájemné dohody úzce spolupracujeme s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odbornými institucemi, které se podílí na podpoře rodiny.
Kontakt
Vaníčkova 902/ 11, Ústí nad Labem, 400 01
+420731172025

Centrum pro náhradní rodinnou péči

Jsme nezisková organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče v rámci Ústeckého kraje a pověřených měst od roku 2006. Naším posláním je pomáhat dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilovat jejich šance uspět v životě. Při naplňování našeho poslání se zaměřujeme na tyto cílové skupiny: Osoby pečující – do této skupiny jsou zahrnuti osvojitelé, pěstouni, poručníci, pečující osoby, které mají dítě svěřeřeno do péče jiné osoby Všechny děti vyrůstající v náhradní rodinné péči a biologické děti pečujících osob Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči, ti kteří se chtějí stát pěstouny, poručníky, osvojiteli Biologické rodiny, tzn. původní rodiny dětí v náhradní rodinné péči Všechny děti, které se na organizaci obrátí s žádostí o pomoc.
Kontakt
Teplická 3, Litoměřice, 412 01
+420731557681

NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE o.p.s.

Cílem obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s. je podporovat náhradní rodiny tak, aby svěřené děti mohly prožívat přirozené a bezpečné dětství. Dílčím cílem je být oporou náhradním rodinám, napomáhat jim k rozvíjení jejich potenciálu a podporovat vzájemné vztahy a fungování v náhradní rodině. Dalším dílčím cílem je vyvíjení snahy v oblasti podpory identity svěřeného dítěte. Dále si NRUK o. p. s. klade za cíl napomáhat svěřeným dětem připravit se na období dospělosti. Dílčím cílem je získávat nové zájemce o náhradní rodičovství.
Kontakt
Boženina 169, Peruc, 439 07
+420778140249

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.

Poskytujeme odborné sociální poradenství se zaměřením na podporu klienta v obtížné životní situaci pro všechny věkové kategorie. Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytujeme pomoc a poradenství rodinám při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, dále pak uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a poskytujeme pěstounským rodinám služby podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Kontakt
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01

Poradna STROM, STředisko ROdinné Mediace

Na základě pověření Krajským úřadem Ústeckého kraje k výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytujeme následující služby: - Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona) - Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. a zákona) - Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) zákona - Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona) - Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradensko péči poskytnout
Kontakt
Antonína Dvořáka 2165/20, Most, 434 01

Rodinné centrum Sedmikráska Žatec

Sedmikráska nabízí prostor pro setkávání rodin - mateřské centrum. Nabízí volnočasové aktivity (výtvarné, taneční, hudební...) pro děti i dospělé, hlídání dětí. Dále poradenství pro rodiny s dětmi a pro osoby v krizi. Pořádá přednášky a besedy. Vyhledává osoby, které se chtějí stát náhradním rodičem. Pomáhá při výchově a péči o dítě.
Kontakt
Kadaňská 3225, Žatec, 438 01