Pro adoptivní rodiny

Komu je služba určena?
Adoptivním rodičům, dětem v adopci, sourozencům v rodině dítěte v adopci a širší rodině.

S čím vám můžeme pomoci?

 • S konkrétním poradenstvím a podporou v období přijímání dítěte do rodiny.
 • S řešením konkrétních problémů spojených s adaptací dítěte v rodině.
 • S otázkami spojenými s identitou dítěte v NRP, s přijímáním dalších dětí do rodiny, se vztahy v rámci širší rodiny či s otázkami spojenými s výchovou a vzděláváním dítěte.
 • Zprostředkujeme kontakt s ostatními osvojitelskými rodinami při skupinových setkáních.
 • Poskytneme odborné publikace a materiály, možnost výpůjčky odborné literatury.

Co nabízíme?

Služba poradenství
Služba provázení
Služba vzdělávání
Služba sdílení
Služba odlehčení

Jak mohu služby čerpat?
Osobně ve Středisku náhradní rodinné péče, jinde, dle místa konání služby, v domácnosti klienta.
Telefonicky, elektronicky (viz Kontakty a Poradna).
Na všechny programy je potřeba přihlášení předem.
Účast na některých akcích je podmíněna osobní konzultací, dbáme na bezpečné a důvěrné prostředí.
Anonymně lze čerpat službu pouze jednorázově v rámci poradenství.

Kolik mě služba bude stát?
Klientům (osvojitelům) jsou poskytovány služby zdarma.

Kdo službu zajišťuje?
Všechny služby zajišťují pracovníci Střediska NRP. Některé aktivity se uskutečňují za pomoci externích lektorů a prověřených dobrovolníků organizace.

Služba poradenství

Jedná se o odborné sociální poradenství specificky zaměřené na témata náhradní rodinné péče.
Zájemci o službu se na organizaci obracejí ze všech krajů České republiky s dotazy, které se týkají
zejména problematiky:

 • právní
 • psychosociální
 • krizové intervence
 • hmotného zabezpečení
 • informací vztahujícm se k procesu náhradní rodinné péče
 • soudního řízení.

Formy poradenství:

  podrobnosti »
  Zajištění: sociální pracovníci organizace
  Čas: 8:00–17:00 hodin
  Termíny konání: celoročně; pondělí–pátek; osobní konzultace po předešlé domluvě

  Služba provázení

  Služba provázení poskytuje osvojitelské rodině individuální komplexní podporu související spřijetím nového člena rodiny. Osvojitelským rodičům pomáhá porozumět potřebám přijatých dětí.

  SLUŽBA ZAHRNUJE dlouhodobější a kontinuální spolupráci s rodinou v oblastech:

  • praktické péče
  • jednání na úřadech
  • asistence při kontaktu s pěstouny na přechodnou dobu, ústavními zařízeními, biologickými rodiči
  • intervence ve školských zařízeních apod.

  Metody a nástroje provázení:

  • osobní konzultace ve Středisku NRP
  • návštěvy v rodinách
  • doprovod či odborná intervence na potřebných místech (školská zařízení, zdravotnická zařízení, sociální služby apod.)
  • telefonická a emailová konzultace
  • zpracování dokumentů potřebných pro řešení situací v osvojitelské rodině (návrhy k soudu, komunikace s OSPOD apod.)
  • v indikovaných případech zprostředkování návazných odborných služeb (např. terapie, logopedie, diagnostická vyšetření apod.)
  • přímá práce na tématech souvisejících s osvojením (identita dítěte, rodičovské kompetence, sourozenecké vztahy, biologická rodina, kořeny, kniha života apod.)
  • nabídka dalších vzdělávacích, sdílecích a odlehčovacích služeb Střediska NRP.

  Služba provázení je úzce propojena s klubovými aktivitami Střediska NRP a umožňuje tak
  komplexní práci s osvojitelskou rodinou a dětmi.

  podrobnosti »
  Zajištění: sociální pracovníci organizace, externí odborníci
  Čas: 8:00–17:00 hodin
  Termíny konání: celoročně; osobní konzultace po předešlé domluvě

  Služba vzdělávání

  Služba vzdělávání poskytuje praktické informace a průběžné vzdělávání v tématech, která
  souvisejí s péčí o dítě v osvojení.

  Je poskytována formou:

   Podvečerní vzdělávací setkání

   Nabízí osvojitelům, zájemcům a žadatelům odborné přednášky a semináře z oblasti témat NRP a
   péče o ohrožené děti, mezi které patří například: vliv genetiky a prostředí, vývojová psychologie,
   historie dětí, vztahová vazba, právní minimum v adopci, zdravotní problémy u dětí v NRP, dítě jiného
   etnika v adopci apod.

   podrobnosti »
   Podmínky: Na semináře je třeba přihlásit se předem.
   Účast dětí: V době konání programu je pro děti zajištěn tvůrčí a herní program.
   Zajištění: Sociální pracovníci organizace, externí spolupracovníci.
   Místo konání: Středisko NRP
   Termíny konání: celoročně dle kalendáře akcí.

   Víkendové vzdělávací pobyty

   Setkání poskytují adoptivním rodičům cílené vzdělávání v tématice NRP, rodinám prostor pro
   společné zážitky a upevňování vazeb v rámci rodiny, rodinám prostor pro vzájemné sdílení.
   V průběhu aktivity je zajištěna odlehčovací služba hlídání dětí.

   podrobnosti »
   Podmínky: Na víkendové pobyty je třeba přihlásit se předem.
   Účast dětí: V době konání programu je pro děti zajištěn tvůrčí a herní program.
   Zajištění: Sociální pracovníci organizace, externí spolupracovníci.
   Místo konání: prostory mimo Prahu
   Termíny konání: celoročně dle kalendáře akcí.

   Nabídky veřejné knihovny s tematikou náhradní rodinné péče a péče o děti

   Knihovna nabízí více než 600 svazků přehledně tématicky rozdělených do 12 kategorií. Aktualizované seznamy knih s anotacemi jsou k dispozici zde.

    Služba sdílení

    Služba sdílení představuje významný nástroj, který umožňuje náhradním rodinám pravidelně
    se setkávat s lidmi, kteří jsou v podobné životní situaci.
    Rodičům je poskytován bezpečný prostor, kde mohou reflektovat své radosti i obavy související s
    přijetím dítěte do rodiny a péčí o ně.

    Dopolední klub "Před školou"

    Neformální setkávání náhradních rodičů, kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu
    NRP. Stěžejním tématem klubu je proces adaptace dítěte v nové rodině.
    Pro děti je v průběhu klubu zajištěn tvůrčí program s prvky předškolního vzdělávání.

    podrobnosti »
    Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
    Účast dětí: je vítána, není omezena věkem, vzhledem k času konání klubu se obvykle účastní děti předškolního věku, pro které je zajištěno hlídání v prostorách, jež umožňují stálý kontakt s rodiči.
    Zajištění: pracovníci organizace
    Místo konání: Středisko NRP
    Čas: 9:00-11:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

    Skupina rodičů mladších dětí

    Nabízí rodičům dětí mladšího školního věku bepečný prostor pro vzájemné sdílení aktuálních témat
    spojených s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Klub umožňuje účastníkům vhled do vlastních potřeb a potřeb
    přijatých dětí.

    podrobnosti »
    Podmínky: jedná se o polouzavřenou skupinu. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
    Zajištění: pracovníci organizace
    Místo konání: Středisko NRP, v době nepříznivé epidemiologické situace online
    Čas: 17:30-19:30 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

    Skupina rodičů starších dětí

    Nabízí rodičům dětí staršího školního věku bepečný prostor pro vzájemné sdílení aktuálních témat
    spojených s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Klub umožňuje účastníkům vhled do vlastních potřeb a potřeb
    přijatých dětí.

    podrobnosti »
    Podmínky: jedná se o polouzavřenou skupinu. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
    Zajištění: pracovníci organizace
    Místo konání: Středisko NRP, v době nepříznivé epidemiologické situace online
    Čas: 17:30-19:30 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

    Ponton klub – skupina dětí mladšího školního věku a Ponton klub - skupina dětí staršího školního věku

    Nabízí pravidelná setkávání skupin dětí ve věku 6 až 10 let (mladší) a 11 až 15 let (starší) vyrůstajících v náhradních rodinách.
    Jeho cílem je umožnit těmto dětem sdílet a zpracovávat témata související s životem v náhradní rodině. Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.

    podrobnosti »
    Podmínky: jedná se o uzavřenou skupinu. O přijetí dítěte do skupiny rozhoduje vedoucí programu na základě volných míst. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
    Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP
    Místo konání: SNRP
    Čas: přibližně jedenkrát za 6 týdnů celodenní setkání v čase 10–16 hod. a odpolední setkání v čase 16:30–18:30 hod., viz kalendář akcí

    Sdílecí skupina "Tátové"

    Neformální setkávání náhradních rodičů, kteří sdílejí témata spojená s výchovou dětí v náhradní rodinné péči z pohledu
    mužů, otců rodin.

    podrobnosti »
    Jedná se o uzavřenou skupinu, podmínkou účasti je prvotní konzultace a volné místo ve skupině.
    Zajištění: externí spolupracovník organizace, terapeut
    Místo konání: Středisko NRP nebo jiné prostory v rámci Prahy
    Čas: 18:30-20:30 hod.
    Četnost: 4x ročně dle termínů konání, viz kalendář akcí

    Celodenní setkání rodin

    Prostor pro vzájemné předávání zkušeností s NRP a odbornou přednáškou pro rodiče na předem dané téma, se samostatným programem pro děti. Dětský program rozvíjí sociální a komunikační dovednosti dětí, podporuje jejich identitu a umožňuje navazovat nová přátelství.

    podrobnosti »
    Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace ve Středisku NRP.
    Účast dětí: je vítána, program pro děti od 3 let je přizpůsobený věku dětí.
    Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP, lektoři
    Místo konání: různé, Praha
    Čas: dle termínů konání, viz kalendář akcí

    Služba odlehčení

    Služba odlehčení je určena dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách a jejich rodičům.
    Zahrnuje:
    Příměstské tábory
    V době letních prázdnin mají děti příležitost zúčastnit se spolu se svými kamarády atraktivního tematicky zaměřeného programu uzpůsobeného jejich potřebám a věku.
    Víkendové pobyty pro rodiny
    Děti účastnící se pobytu se budou v čase vzdělávání rodičů věnovat společným hrám v přírodě, netradičním výtvarným technikám a všestranně rozvíjejícím sportovním činnostem.
    Doučování dětí
    Dětem bude poskytováno online individuální doučování včetně cizích jazyků proškolenými dobrovolníky, studenty středních a vysokých škol.
    Celodenní sportovně-relaxační výlety
    V průběhu roku budou pro děti probíhat celodenní poznávací výlety s cílem získání nových dovedností a poznatků.
    Hlídání dětí v době vzdělávacích klubů pro rodiče
    V době podvečerních seminářů a klubů rodičů předškolních dětí budou mít děti příležitost věnovat se herním a tvůrčím aktivitám rozvíjejícím jejich dovednosti.