Pro pěstounské rodiny

Komu je služba určena?
Pěstounům, dětem v pěstounské péči, sourozencům v rodině dítěte v pěstounské péči, poručníkům.
SNRP neposkytuje službu doprovázení pěstounů dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

S čím vám můžeme pomoci?

 • S konkrétním poradenstvím a podporou v období přijímání dítěte do rodiny.
 • S řešením konkrétních problémů spojených s adaptací dítěte v rodině.
 • S otázkami spojenými s identitou dítěte v NRP, s přijímáním dalších dětí do rodiny, se vztahy v rámci širší rodiny či s otázkami spojenými s výchovou a vzděláváním dítěte.
 • Zprostředkujeme kontakt s ostatními náhradními rodinami při skupinových setkáních.
 • Poskytneme odborné publikace a materiály, možnost výpůjčky odborné literatury.

Co nabízíme?
Služba poradenství
Služba vzdělávání
Služba sdílení
Služba odlehčení

Jak mohu služby čerpat?
Osobně ve Středisku NRP, jinde, dle místa konání služby, v domácnosti klienta.
Telefonicky, elektronicky (viz Kontakty a Poradna).
Na všechny akce Střediska NRP je potřeba přihlášení předem.
Účast na skupinových akcích je podmíněna osobní konzultací, dbáme na bezpečné a důvěrné prostředí.
Anonymně lze čerpat službu pouze jednorázově v rámci poradenství.

Dostanu potvrzení o vzdělávání?
Potvrzení o vzdělávání lze získat účastí na většině skupinových setkání.

Kolik mě služba bude stát?
Poradenství je poskytováno zdarma. Účast na skupinových setkáních je zpoplatněna částkou 200 Kč za 1 hodinu. Klientovi může být služba hrazena doprovázející organizací, po vzájemné dohodě.

Kdo službu zajišťuje?
Služby zajišťují pracovníci organizace. Některé aktivity se uskutečňují za pomoci externích lektorů a prověřených dobrovolníků SNRP.

Poradenství

Jedná se o odborné sociální poradenství specificky zaměřené na témata náhradní rodinné
péče.

Zájemci o službu se na organizaci obracejí ze všech krajů České republiky s dotazy, které se týkají
zejména problematiky:

 • právní
 • psychosociální
 • krizové intervence
 • hmotného zabezpečení
 • informací vztahujícm se k procesu náhradní rodinné péče
 • soudního řízení.
podrobnosti »
Podmínky: můžete přijít v páru, sami či s dítětem. Pro opakované poradenství je potřeba se stát klientem SNRP.
Účast dětí: je možná po domluvě.
Zajištění: sociální pracovníci organizace, externí spolupracovníci (psycholog, právník, soc. pracovník)
Místo konání: SNRP
Čas: 8:00–17:00 hod.
Termíny konání: celoročně, pondělí–pátek

Služba vzdělávání

Služba vzdělávání poskytuje praktické informace a průběžné vzdělávání v tématech, která
souvisejí s péčí o dítě v náhradní rodinné péči.

Je poskytována formou:

 • Podvečerních vzdělávacích setkání
 • Víkendových vzdělávacích pobytů
 • Nabídky veřejné knihovny s tematikou náhradní rodinné péče a péče o děti.
podrobnosti »
Podmínky: Na semináře a víkendové pobyty je třeba přihlásit se předem.
Účast dětí: V době konání programu je pro děti zajištěn tvůrčí a herní program.
Zajištění: Sociální pracovníci organizace, externí spolupracovníci.
Místo konání: Středisko NRP, při víkendových pobytech objekty mimo Prahu.
Termíny konání: celoročně dle kalendáře akcí.

Služba sdílení

Služba sdílení představuje významný nástroj, který umožňuje náhradním rodinám pravidelně
se setkávat s lidmi, kteří jsou v podobné životní situaci.
Rodičům je poskytován bezpečný prostor, kde mohou reflektovat své radosti i obavy související s
přijetím dítěte do rodiny a péčí o ně.

Dopolední klub "Před školou"

Neformální setkávání náhradních rodičů, kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu
NRP. Stěžejním tématem klubu je proces adaptace dítěte v nové rodině.
Pro děti je v průběhu klubu zajištěn tvůrčí program s prvky předškolního vzdělávání.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
Účast dětí: je vítána, není omezena věkem, vzhledem k času konání klubu se obvykle účastní děti předškolního věku, pro které je zajištěno hlídání v prostorách, jež umožňují stálý kontakt s rodiči.
Zajištění: pracovníci organizace
Místo konání: Středisko NRP
Čas: 9:00-11:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Skupina rodičů mladších dětí

Nabízí rodičům dětí mladšího školního věku bepečný prostor pro vzájemné sdílení aktuálních témat
spojených s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Klub umožňuje účastníkům vhled do vlastních potřeb a potřeb
přijatých dětí.

podrobnosti »
Podmínky: jedná se o polouzavřenou skupinu. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
Zajištění: pracovníci organizace
Místo konání: Středisko NRP, v době nepříznivé epidemiologické situace online
Čas: 17:30-19:30 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Skupina rodičů starších dětí

Nabízí rodičům dětí staršího školního věku bepečný prostor pro vzájemné sdílení aktuálních témat
spojených s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Klub umožňuje účastníkům vhled do vlastních potřeb a potřeb
přijatých dětí.

podrobnosti »
Podmínky: jedná se o polouzavřenou skupinu. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
Zajištění: pracovníci organizace
Místo konání: Středisko NRP, v době nepříznivé epidemiologické situace online
Čas: 17:30-19:30 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Ponton klub – skupina dětí mladšího školního věku a Ponton klub - skupina dětí staršího školního věku

Nabízí pravidelná setkávání skupin dětí ve věku 6 až 10 let (mladší) a 11 až 15 let (starší) vyrůstajících v náhradních rodinách.
Jeho cílem je umožnit těmto dětem sdílet a zpracovávat témata související s životem v náhradní rodině. Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.

podrobnosti »
Podmínky: jedná se o uzavřenou skupinu. O přijetí dítěte do skupiny rozhoduje vedoucí programu na základě volných míst. Podmínkou účasti je prvotní konzultace.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP
Místo konání: SNRP
Čas: přibližně jedenkrát za 6 týdnů celodenní setkání v čase 10–16 hod. a odpolední setkání v čase 16:30–18:30 hod., viz kalendář akcí

Sdílecí skupina "Tátové"

Neformální setkávání náhradních rodičů, kteří sdílejí témata spojená s výchovou dětí v náhradní rodinné péči z pohledu
mužů, otců rodin.

podrobnosti »
Jedná se o uzavřenou skupinu, podmínkou účasti je prvotní konzultace a volné místo ve skupině.
Zajištění: externí spolupracovník organizace, terapeut
Místo konání: Středisko NRP nebo jiné prostory v rámci Prahy
Čas: 18:30-20:30 hod.
Četnost: 4x ročně dle termínů konání, viz kalendář akcí

Celodenní setkání rodin

Prostor pro vzájemné předávání zkušeností s NRP a odbornou přednáškou pro rodiče na předem dané téma, se samostatným programem pro děti. Dětský program rozvíjí sociální a komunikační dovednosti dětí, podporuje jejich identitu a umožňuje navazovat nová přátelství.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace ve Středisku NRP.
Účast dětí: je vítána, program pro děti od 3 let je přizpůsobený věku dětí.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP, lektoři
Místo konání: různé, Praha
Čas: dle termínů konání, viz kalendář akcí

Služba odlehčení

Služba odlehčení je určena dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách a jejich rodičům.
Zahrnuje:
Příměstské tábory
V době letních prázdnin mají děti příležitost zúčastnit se spolu se svými kamarády atraktivního tematicky zaměřeného programu uzpůsobeného jejich potřebám a věku.
Víkendové pobyty pro rodiny
Děti účastnící se pobytu se budou v čase vzdělávání rodičů věnovat společným hrám v přírodě, netradičním výtvarným technikám a všestranně rozvíjejícím sportovním činnostem.
Doučování dětí
Dětem bude poskytováno online individuální doučování včetně cizích jazyků proškolenými dobrovolníky, studenty středních a vysokých škol.
Celodenní sportovně-relaxační výlety
V průběhu roku budou pro děti probíhat celodenní poznávací výlety s cílem získání nových dovedností a poznatků.
Hlídání dětí v době vzdělávacích klubů pro rodiče
V době podvečerních seminářů a klubů rodičů předškolních dětí budou mít děti příležitost věnovat se herním a tvůrčím aktivitám rozvíjejícím jejich dovednosti.