Náš tým

PhDr. Věduna Bubleová

Zakladatelka a předsedkyně Rady a statutární zástupkyně Střediska NRP. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako socioložka se mnoho let věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu, zdravotně a sociálně znevýhodněných a jejich rodinám. Působila v klinických zařízeních, výzkumných pracovištích ve státních i nestátních organizacích, které se problematice ohrožených dětí věnují. Je autorkou i spoluautorkou mnoha alternativních programů a inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Mnoho let usiluje a podporuje nutnost transformace a změny systému v oblasti péče o dítě a rodinu v ČR. Je členkou odborných komisí, společností a významných nestátních organizací, je odbornou garantkou
i hodnotitelkou projektů na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Je autorkou a spoluautorkou publikací, odborných textů, výzkumných zpráv, článků a jiných materiálů zaměřených na problematiku NRP. Má přes 30 let odborné praxe a od roku 1994 zajišťuje řízení neziskové organizace.

Mgr. Klára Trubačová

Od ledna 2022 je ředitelkou Střediska NRP. Vystudovala sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve Středisku začínala jako dobrovolnice projektu Kmotři při dětských domovech. Pracovala v neziskovém sektoru a na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí podílela na přípravě a prosazení zásadních změn v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013. Věnovala se také rozsáhlé analytické a metodické činnosti v oblasti ochrany práv dětí. Je spoluautorkou Komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí. Když nemůže spát, tak sní o tom, že jednoho dne bude Česká republika zemí bez ústavů a každé dítě bude mít někde opravdové doma.

Mgr. Andrea Gruberová

Zkušená sociální pracovnice s dlouhodobou praxí v přímé práci s rodinami v obtížné životní situaci. Absolventka tříletého kurzu BAAF (British Association for Adoption and Fostering). Expertka na vyhodnocování situace ohrožených dětí a rodin a individuální plánování péče. Dlouhodobě pracovala v Poradně pro občanství, občanská a lidská práva a bohaté zkušenosti získala na Ministerstvu práce a sociálních dětí jako metodička sociálně-právní ochrany dětí. Podílela se na zpracování metodik Vyhodnocování a tvorba individuálního plánu, Cizinci bez doprovodu, Klienti kurátorů pro děti a mládež a lektorovala pro pracovníky a pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany dítěte obecních a krajských úřadů. Nejvíce ji těší pracovat s dětmi a rodinami.

Mgr. et Mgr. Alena Svobodová

Sociální pracovnice s dlouholetou praxí v přímé práci s rodinami v obtížné životní situaci. Absolventka řady kurzů v technikách a přístupech sociální práce (krizová intervence, mediace, motivační rozhovory, práce s životním příbehem a další). Lektorka příprav pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči PRIDE, absolventka výcviku "Práce s rodinou a vztahová vazba", absolventka výcviku v terapeutickém přístupu Pesso Boyden psychomotorický systém. Posledních deset let se věnuje transformaci systému péče o ohrožené děti. Je matkou čtyř dětí, z toho jedno je adoptované.

Jana Grohová

Více než 20 let se věnuje přípravě a realizaci tvůrčích, vzdělávacích a herních aktivit určených dětem a dospívajícím, kteří vyrůstají v náhradní rodinné péči a ústavních zařízeních. Se Střediskem průběžně spolupracuje od roku 1998, vede skupinová setkání pro děti - Ponton kluby, koordinuje činnost dobrovolníků a praktikantů organizace, podílí se na přípravě dalších skupinových setkání pro děti i rodiče, pečuje o atraktivní a přívětivý vzhled sociálních sítí. Jako výzvu vnímá vymýšlení inovativních činností, při kterých propojuje umělecký a hravý svět s cílem děti zaujmout a motivovat je ve vlastním rozvoji. Zajímá se o sociální práci a brzy dokončí studia na VOŠ Jabok.

Bc. Marek Pokorný

Problematika náhradní rodinné péče byla Markovi blízká již během studií sociální práce a sociální politiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chuť zapojit se aktivně do této oblasti sociální práce přišla v momentu, kdy se s partnerem rozhodli sami podat žádost o osvojení. Ve Středisku náhradní rodinné péče začal působit jako stážista a od roku 2022 zde pracuje jako sociální pracovník. Současně se věnuje navazujícímu magisterskému studiu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a také terapeutickému výcviku v integrativní psychoterapii. Marek už se moc těší na novou rodičovskou roli a na to, že svoji zkušenost propojí i s profesním životem v oblasti sociální práce.

Ing. Anna Bubleová

Středisko náhradní rodinné péče je její srdeční záležitostí. Obdivuje, s jakou láskou lidé s rodinami pracují a kolika dětem již Středisko dokázalo pomoci. Sama zde pomáhá již od dětství. Začínala jako dobrovolnice a pokračuje jako projektová a finanční manažerka. Vzdělání získala na Vysoké škole ekonomické, kde vystudovala magisterský obor regionální studia. Dále pracovala v oddělení Evropských fondů na Ministerstvu pro místní rozvoj a Magistrátu hl. města Prahy a v neziskových organizacích (Nadace rozvoje občanské společnosti, Fórum dárců a Nadační fond Tesco). V současné době je na mateřské dovolené, ale Středisko jistí dále, protože zvládá všechno - péči o dítě i faktury ve Středisku.

Alena Vávrová

Ohroženým dětem a jejich rodinám se věnuje již od roku 1991. Nejprve jako sociální pracovnice v dětském domově a poté v letech 1995 - 2005 na pozici pracovnice pro náhradní rodinnou péči na MHMP a MPSV ČR, kde se též podílela na přípravách pro budoucí žadatele. V roce 2005 nastoupila jako vedoucí sociální pracovnice do Střediska. Zde se vedle poradenství a terapeutické práce také věnovala osvětové, publikační a výzkumné činnosti. A protože ji Středisko vážně baví, je s námi pořád a jsme za to moc rádi, protože si nedovedeme představit sociální práci bez jejího moudrého vhledu a jedinečných postřehů. Práce s náhradními rodinami a jejich dětmi ji velmi těší a využívá při ní zkušenosti ze své dlouhodobé praxe a řady výcviků zaměřených na attachment, narativní terapii a arteterapii.

Ing. Marcela Hroncová

Ekonomka, se Střediskem spolupracuje od roku 2015 na pozici účetní a finanční manažerky. Spolupracuje s řadou neziskových organizací v oblasti účetnictví, vnitřní metodiky a finančního poradenství.

MUDr. Lucie Mynářová

Zkušená, pečlivá a zapálená praktická lékařka pro děti a dorost. Praktikuje celostní přístup a využívá homeopatii. Pracovala na dětských a novorozeneckých odděleních několika nemocnic (Kladno, Rakovník, VFN, ÚPMD, FNKV). Je maminkou dvou dětí. Se Střediskem NRP spolupracuje v rámci vzdělávacích akcích pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Díky celostnímu přístupu dovede podpořit v péči o dítě i náhradní rodiče. Ceníme si na ní věcného a laskavého přístupu, kterým pomáhá dětem, jejich rodičům, ale také Středisku.

MUDr. Jiří Ježek

Vystudoval Lékařskou fakultu v Praze. Dále absolvoval supervizní výcvik, terapeutický výcvik v rodinných a systemických konstelacích a nadstavbový výcvik v metodě L.I.P. (Proces životní integrace).
Řadu let se věnoval profesní psychologii a etice v humanitně orientovaných oborech. Od roku 2000 do roku 2014 byl ředitelem vzdělávací organizace AGNES, zaměřené na rozvoj neziskových organizací v celé ČR, kde působil zároveň jako lektor a supervizor.
Téměř 20 let působí jako terapeut a průvodce pro rodiny, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí. V této práci vychází z dynamiky rodinného systému a z modelu životního růstu, kdy klienti mohou skrze vhled do příběhu a dynamiky jejich rodiny. Ve Středisku vede oblíbenou sdílecí skupinu "Tátové".

Mgr. Jaroslava Máliková

Je rodinná psychoterapeutka a koučka. Má dvacetiletou manažerskou praxi v oblasti náhradní rodinné péče a desetiletou praxi supervizní a terapeutickou. Věří, že každý člověk může měnit sebe i svět k lepšímu. Věří, že každý člověk dokáže najít odpovědi na své otázky.

Mgr. Veronika Brandejsová

Je poradenský psycholog pro děti a rodiny se specializací na náhradní rodinnou péči, videotrenér, supervizor a lektor pro videotrénink interakcí, rodinný mediátor. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně (r. 1995 – 2000). Pracuje především s dětmi a s rodinami, nejraději pak s náhradními rodinami. Při práci ráda využívá interaktivní přístupy a techniky, protože věří, že věci se mohou měnit skrze vztahy s druhými lidmi.
Absolvovala řadu kurzů a výcviků, např. Výcvik ve videotréninku interakcí (úroveň videotrenér, supervizor i lektor), Dotyková terapie pro děti a masáže dětí, Attachment v sociálně-právní ochraně dětí, Výcvikový program “Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči” - Dyadická vývojová psychoterapie, specifika DDP u dospívajících, diagnostika poruch attachmentu, úvod do Terapie hrou, Filiální terapie, úvod do Dotykové terapie, Výcvik “Mediace a mediační techniky”.
Více informací zde.

Mgr. Lada Chaloupková

Speciální pedagožka, lektorka VTI, dlouhodobě spolupracuje se Střediskem, ve své práci s rodinami využívá VTI, jehož prostřednictvím pomáhá rodičům rychleji navázat kontakt s dítětem, porozumět dítěti a tím urychlit jeho začlenění do nové rodiny, zároveň posiluje kompetence rodičů.

Mgr. Ondřej Novák

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 externě pracuje na výzkumných projektech Střediska. Péče o opuštěné děti je jednou z oblastí sociální politiky, která byla dlouhodobě zanedbávána, proto chce svou činností v SNRP pomoci docílit změny k lepšímu.

Mgr. Jan Paleček

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 spolupracuje se Střediskem a zabývá se kvalitativním výzkumem NRP. Mezi jeho výzkumné zájmy patří dále sociální služby a jejich reforma, standardy a deinstitucionalizace, konstruování duševní nemoci a náboženských fenoménů.

Správní rada

Složení rady

PhDr. Věduna Bubleová - předsedkyně
PhDr. Miloslav Macela - člen rady
Mgr. Jaroslava Máliková - členka rady
JUDr. Vladimíra Tenzerová - členka rady
PhDr. Hana Šilhánová - členka rady