Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » O nás » Náš tým

Náš tým

Vedení organizace

PhDr. Věduna Bubleová

Předsedkyně Rady

Zakladatelka a předsedkyně Rady a statutární zástupkyně Střediska NRP. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako socioložka se mnoho let věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu, zdravotně a sociálně znevýhodněných a jejich rodinám. Působila v klinických zařízeních, výzkumných pracovištích ve státních i nestátních organizacích, které se problematice ohrožených dětí věnují. Je autorkou i spoluautorkou mnoha alternativních programů a inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Mnoho let usiluje a podporuje nutnost transformace a změny systému v oblasti péče o dítě a rodinu v ČR. Je členkou odborných komisí, společností a významných nestátních organizací, je odbornou garantkou i hodnotitelkou projektů na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Je autorkou a spoluautorkou publikací, odborných textů, výzkumných zpráv, článků a jiných materiálů zaměřených na problematiku NRP.

Kontakt
+420 605 122 834
veduna.bubleova@nahradnirodina.cz

Jana Grohová, DiS.

Ředitelka

Více než 25 let se profesně věnuje oblasti ohrožených dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Vedla několik dlouhodobých projektů, jejichž cílem bylo zapojení dětí a dospívajících vyrůstajících v ústavních zařízeních do spektra volnočasových a socializačních aktivit. Věnovala se tvorbě koncepce programu tvůrčích a herních dílen pro děti ze zařízení vyžadujících okamžitou pomoc.

Ve Středisku již více než 8 let vede program Ponton klub, který nabízí dlouhodobé socializační aktivity pro děti a dospívající vyrůstající v náhradních rodinách směřující k jejich adaptabilitě v rámci rodiny a širšího okolí. S náhradními rodiči vstupuje do kontaktu také v rámci služby Provázení.

Kontakt
+420 774 921 774
jana.grohova@nahradnirodina.cz

Mgr. Radoslava Černá

Administrativní pracovnice

Vystudovala obor andragogika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a Univerzitě Jana Ámose Komenského V Praze. Absolvovala několik dvouletých kurzů celoživotního vzdělávání pro seniory v rámci U3V na České zemědělské univerzitě. Pracovala v mezinárodním obchodě, komunálních službách a posledních 20 let ve vzdělávání. Se Střediskem NRP navázala spolupráci jako dobrovolník v rámci projektu Postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy. Od té doby se datují přátelské styky s kolektivem obětavých srdcařů, pro které je působení ve Středisku posláním. Je matkou 2 dětí, babičkou 5 vnoučat a opatrovnicí dospělého bratra s Downovým syndromem. Ve Středisku nyní pracuje jako zástup za Aničku Bubleovou, která je na rodičovské dovolené.

Kontakt
+420 606 638 649
radoslava.cerna@nahradnirodina.cz

Ing. Marcela Hroncová

Ekonomka

Se Střediskem spolupracuje od roku 2015 na pozici účetní a finanční manažerky. Spolupracuje s řadou neziskových organizací v oblasti účetnictví, vnitřní metodiky a finančního poradenství.

Poradenství a služby

Renata Klusáková, DiS.

Sociální pracovnice

K profesi sociální pracovnice se dostala až v poměrně zralém věku. Zkušenosti, o které se v oboru
může opřít, získala v uprchlickém táboře ve Weidenu, dlouholetým blízkým kontaktem s romskými
rodinami na severu Čech a prací s lidmi s tělesným postižením. Zvláštní odrůdou praktických
kompetencí ji vybavila také výchova jejích čtyř dětí. Vyrůstala v pohraničním Šluknovském výběžku,
kde se tehdy ještě na půdách domů běžně nacházely hračky po neznámých dětech z poválečného
odsunu. V souvislosti s nimi si vybavuje i prvně pociťovanou úzkost z křivdy na někom, kdo za nic
nemohl a přesto byl potrestaný. Zřejmě odtud se vynořil vyšší stupeň citlivost k dětem, které byly o
někoho nebo o něco připravené. A asi tam začala její cesta k problematice náhradní rodinné péče.

Kontakt
+420 603 248 021
renata.klusakova@nahradnirodina.cz

Bc. Marek Pokorný

Sociální pracovník

Problematika náhradní rodinné péče byla Markovi blízká již během studií sociální práce a sociální politiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chuť zapojit se aktivně do této oblasti sociální práce přišla v momentu, kdy se s partnerem rozhodli sami podat žádost o osvojení. Ve Středisku náhradní rodinné péče začal působit jako stážista a od roku 2022 zde pracuje jako sociální pracovník. Současně dokončuje navazující magisterské studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je frekventantem terapeutického výcviku v integrativní psychoterapii. Marek si užívá roli adoptivního tatínka a díky ní tak může osobní život propojit i s profesním.

Kontakt
+420 739 425 816
marek.pokorny@nahradnirodina.cz

Mgr. Jitka Vondrášková

Sociální pracovnice

Již od dětství je členkou skautského hnutí Junák, následně se stala vedoucí mladých holek a práce s budoucími vedoucími ji dovedla až k instruktorovi ve vzdělávacích kurzech. Prožila rok v Berlíně během covidové pandemie, kde aktivně pomáhala svobodným rodičům s jejich dětmi v dětské skupině. Vyzkoušela si práci i v komerčním vzdělávání, ale odjakživa ji to táhlo k pomáhajícím profesím. Má blízko jak k dětem, tak i dospělým. Ve středisku je novou posilou a těší se na Ponton kluby.

Kontakt
+420 733 734 271
jitka.vondraskova@nahradnirodina.cz

Bc. Klára Sádková

Sociální pracovnice
Vystudovala obor sociální práce a penitenciární péče na Technické univerzitě v Liberci.  Po studiu nastoupila na OSPOD jako sociální pracovnice na úseku náhradní rodinné péče, kde doprovázela pěstounské rodiny a organizovala odlehčovací setkání pro děti. Po skončení mateřské dovolené začala pracovat ve Středisku náhradní rodinné péče, a těší se na práci s klienty.
Kontakt
+420 774 433 327
klara.sadkova@nahradnirodina.cz

Externí spolupracovníci

Mgr. Andrea Gruberová

Sociální pracovnice

Zkušená sociální pracovnice s dlouhodobou praxí v přímé práci s rodinami v obtížné životní situaci. Absolventka tříletého kurzu BAAF (British Association for Adoption and Fostering). Expertka na vyhodnocování situace ohrožených dětí a rodin a individuální plánování péče. Dlouhodobě pracovala v Poradně pro občanství, občanská a lidská práva a bohaté zkušenosti získala na Ministerstvu práce a sociálních dětí jako metodička sociálně-právní ochrany dětí. Podílela se na zpracování metodik Vyhodnocování a tvorba individuálního plánu, Cizinci bez doprovodu, Klienti kurátorů pro děti a mládež a lektorovala pro pracovníky a pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany dítěte obecních a krajských úřadů. Nejvíce ji těší pracovat s dětmi a rodinami.

Mgr. et Mgr. Alena Svobodová

Sociální pracovnice s dlouholetou praxí v přímé práci s rodinami v obtížné životní situaci. Absolventka řady kurzů v technikách a přístupech sociální práce (krizová intervence, mediace, motivační rozhovory, práce s životním příbehem a další). Lektorka příprav pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči PRIDE, absolventka výcviku „Práce s rodinou a vztahová vazba“, absolventka výcviku v terapeutickém přístupu Pesso Boyden psychomotorický systém. Posledních deset let se věnuje transformaci systému péče o ohrožené děti. Je matkou čtyř dětí, z toho jedno je adoptované.

MUDr. Jiří Ježek

Vystudoval Lékařskou fakultu v Praze. Dále absolvoval supervizní výcvik, terapeutický výcvik v rodinných a systemických konstelacích a nadstavbový výcvik v metodě L.I.P. (Proces životní integrace). Řadu let se věnoval profesní psychologii a etice v humanitně orientovaných oborech. Od roku 2000 do roku 2014 byl ředitelem vzdělávací organizace AGNES, zaměřené na rozvoj neziskových organizací v celé ČR, kde působil zároveň jako lektor a supervizor. Téměř 20 let působí jako terapeut a průvodce pro rodiny, které čelí dlouhodobě vážné životní situaci či procházejí krizí. V této práci vychází z dynamiky rodinného systému a z modelu životního růstu, kdy klienti mohou skrze vhled do příběhu a dynamiky jejich rodiny. Ve Středisku vede oblíbenou sdílecí skupinu „Tátové“.

Alena Vávrová

Sociální pracovnice

Ohroženým dětem a jejich rodinám se věnuje již od roku 1991. Nejprve jako sociální pracovnice v dětském domově a poté v letech 1995 – 2005 na pozici pracovnice pro náhradní rodinnou péči na MHMP a MPSV ČR, kde se též podílela na přípravách pro budoucí žadatele. V roce 2005 nastoupila jako vedoucí sociální pracovnice do Střediska. Zde se vedle poradenství a terapeutické práce také věnovala osvětové, publikační a výzkumné činnosti. A protože ji Středisko vážně baví, je s námi pořád a jsme za to moc rádi, protože si nedovedeme představit sociální práci bez jejího moudrého vhledu a jedinečných postřehů. Práce s náhradními rodinami a jejich dětmi ji velmi těší a využívá při ní zkušenosti ze své dlouhodobé praxe a řady výcviků zaměřených na attachment, narativní terapii a arteterapii.

PhDr. Ilona Špaňhelová

Poskytuje psychologické poradenství a psychoterapie pro děti i dospělé. Je vdaná, máma 4 dětí. Má ráda svoji práci, ráda se vzdělává, psycholožkou je skoro třicet let. Ve svém volném čase ráda plave, čte, chodí rychlým krokem na procházky a ráda šije.

MUDr. Lucie Mynářová

Zkušená, pečlivá a zapálená praktická lékařka pro děti a dorost. Praktikuje celostní přístup a využívá homeopatii. Pracovala na dětských a novorozeneckých odděleních několika nemocnic (Kladno, Rakovník, VFN, ÚPMD, FNKV). Je maminkou dvou dětí. Se Střediskem NRP spolupracuje v rámci vzdělávacích akcích pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Díky celostnímu přístupu dovede podpořit v péči o dítě i náhradní rodiče. Ceníme si na ní věcného a laskavého přístupu, kterým pomáhá dětem, jejich rodičům, ale také Středisku.

Jan Bárta

Lektor, dramaterapeut, herec a režisér. Je absolventem kompletního pětiletého drama/arteterapeutického výcviku (Izrael 2019), se zaměřením na metodu DvT- Developmental transformation (Vývojové proměny) garantovaného Asociací dramaterapeutů ČR a Institute New Haven USA. Je členem Asociace dramaterapeutů v České republice.

Pracuje s dětmi a mladistvými z prostředí náhradní rodinné péče, ústavní péče, SPOD, vede
dramaterapeutické smíšené skupiny s arteterapeutickým přesahem a poskytuje individuální terapii.
Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu drama-
terapie. Spolupracuje dlouhodobě s Tancem Praha a s organizací SE.S.TA.

Mgr. Veronika Brandejsová

Je poradenský psycholog pro děti a rodiny se specializací na náhradní rodinnou péči, videotrenér, supervizor a lektor pro videotrénink interakcí, rodinný mediátor. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně (r. 1995 – 2000). Pracuje především s dětmi a s rodinami, nejraději pak s náhradními rodinami. Při práci ráda využívá interaktivní přístupy a techniky, protože věří, že věci se mohou měnit skrze vztahy s druhými lidmi. Absolvovala řadu kurzů a výcviků, např. Výcvik ve videotréninku interakcí (úroveň videotrenér, supervizor i lektor), Dotyková terapie pro děti a masáže dětí, Attachment v sociálně-právní ochraně dětí, Výcvikový program “Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči” – Dyadická vývojová psychoterapie, specifika DDP u dospívajících, diagnostika poruch attachmentu, úvod do Terapie hrou, Filiální terapie, úvod do Dotykové terapie, Výcvik “Mediace a mediační techniky”.
Více informací zde.

Mgr. Jaroslava Máliková

Je rodinná psychoterapeutka a koučka. Má dvacetiletou manažerskou praxi v oblasti náhradní rodinné péče a desetiletou praxi supervizní a terapeutickou. Věří, že každý člověk může měnit sebe i svět k lepšímu. Věří, že každý člověk dokáže najít odpovědi na své otázky.

Mgr. Jan Paleček

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 spolupracuje se Střediskem a zabývá se kvalitativním výzkumem NRP. Mezi jeho výzkumné zájmy patří dále sociální služby a jejich reforma, standardy a deinstitucionalizace, konstruování duševní nemoci a náboženských fenoménů.

Rada Střediska náhradní rodinné péče

PhDr. Věduna Bubleová

PhDr. Hana Šilhánová

JUDr. Vladimíra Tenzerová

Mgr. Jaroslava Máliková

MgA. Michal Černý