Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Domů » O nás » Naše projekty a aktivity

Naše projekty a aktivity

Aktuální projekty

Běžná činnost organizace

Dárce
dlouhodobý partner Nadace Sirius
Realizace
1/2024 - 12/2024
Dlouhodobé partnerství Střediska NRP a Nadace Sirius pokračuje v rámci projektu „Běžná činnost organizace“, který navazuje na předešlé úspěšně realizované projekty. Nadace Sirius tak nadále pomáhá organizaci v činnosti, která se zaměřuje na služby a podporu pro náhradní rodiny. Jedná se o služby, které jsou mimo dotační podporu sociálních služeb nebo jiných finančních titulů. Díky další spolupráci tak může Středisko NRP i nadále poskytovat a rozvíjet široké spektrum žádaných služeb, mezi které patří: individuální provázení osvojitelských rodin, nadstavbové provázení pěstounských rodin, pořádání podpůrných skupin pro děti z náhradních rodin, pořádání edukačně-vzdělávacích klubů pro náhradní rodiče a další příbuzné, organizování rodičovských skupin, provozování poradenských a konzultačních služeb, realizaci osvětových akcí a setkávání pro zájemce a žadatele o zprostředkování náhradní rodinné péče. Součástí dobré praxe Střediska NRP je rovněž v rámci projektu šíření know-how adopčního centra a práce na podnětech a legislativních změnách, které se týkají problematiky osvojení, pěstounské péče, ale i změně systému péče o ohrožené děti a rodiny s cílem, aby každé dítě mohlo vyrůstat v laskavé a bezpečné rodině.

Adopční centrum - služby pro osvojitelské rodiny a děti v osvojení

Dárce
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizace
1/2024-12/2024

Projekt Adopčního centra Střediska NRP se zaměřuje na komplexní podporu pro osvojitelské rodiny, osvojené děti, rodiny zájemců a žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, odborníky v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny a širokou veřejnost. Aktivity projektu zahrnují systém služeb Střediska NRP, které jsou založeny na principu praktické pomoci a efektivní podpory rodinám prostřednictvím metod a nástrojů sociální práce s rodinami a dětmi. V indikovaných případech je pro rodiny využívána síť následné odborné podpory (terapie, diagnostika, techniky na podporu rodičovských kompetencí a podobně).

Adopční centrum

Dárce
Magistrát hl. m. Prahy
Realizace
Probíhá kontinuálně

V rámci projektu je poskytována psychosociální podpora (poskytování odborného zázemí), sociálně-psychologické, výchovné a právní poradenství, terapie, probíhá setkávání rodin s dětmi v osvojení, individuální poradenství, realizují se semináře, besedy a vzdělávání pro osvojitelské rodiny a dále osvěta, propagace a zprostředkování věrohodných a ucelených a odborných informací o problematice NRP. Založením a provozováním „Adopčního centra“ vytváříme dlouhodobý, intenzivní a ověřený program pro osvojitelské rodiny.

Adopce.com

Dárce
dlouhodobý partner Nadace Terezy Maxové dětem
Realizace
Probíhá kontinuálně

Projekt Adopce.com vznikl v roce 2001 na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové a Nestlé Česko, s.r.o. a od roku 2010 je projekt součástí portfolia Nadace Terezy Maxové dětem. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat širokou veřejnost a zájemce o problematice NRP. Projekt je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Informace o NRP mohou zájemci získat prostřednictvím webových stránek, informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ a prostřednictvím informační telefonní linky.

Podpora činnosti Adopčního centra Střediska náhradní rodinné péče

Dárce
Nadace J&T
Realizace
1/2023 - 12/2023

Projekt pomáhá s udržením a rozvojem činnosti Střediska NRP. Hlavním cílem aktivit je zajištění stabilního rodinného prostředí pro děti vyrůstající v osvojení prostřednictvím poskytování a rozvoje komplexního systému nadstavbových služeb (mimo systém služeb sociálních a činností doprovázejících organizací), které zahrnují poradenství, provázení, vzdělávání, sdílení, odlehčení a osvětu; inovace přístupů pro práci s dětmi a rodinami na základě aktuálních trendů a zkušeností z přímé práce, klubových aktivit, vzdělávacích akcí a zpětných vazeb od dětí a rodičů s cílem prevence rozpadu osvojitelské rodiny a zvyšování šancí dítěte v osvojení na prožití šťastného dětství a úspěšný vstup do samostatného dospělého života.

Realizované projekty

Zkvalitnění digitální komunikace Střediska náhradní rodinné péče

Dárce
Fondy EHP a Norska (Program Active Citizens Fund)

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Cílem projektu Střediska NRP je optimalizace využívání digitálních nástrojů s ohledem na potřeby cílové skupiny (zpřehlednění obsahu a struktury webových stánek, nové formy komunikace jako Instagram, podcasty atd.) včetně posílení dovedností zaměstnanců organizace.

A Digital Communication Improvement for the NGO Adoption and Foster Care Centre
Donor: The EEA and Norway Grants
Programme: Active Citizens Fund
Grant period: 9/2022-3/2023

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants. The aim of this project is to optimize the use of digital tools with regard to the needs of the target group, making the content and structure of websites clearer, easier to navigate, with new channels of communication such as Instagram and Podcasts. The project also includes strengthening the skills of the organization’s employees in leveraging these channels to improve our engagement with the target group.

Mezigenerační setkávání dětí z náhradních rodin a jejich prarodičů v rámci projektu Ponton klub

Dárce
Nadace pojišťovny Kooperativa

Cílem projektu bylo navázání a prohloubení mezigeneračních kontaktů u skupiny dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči nebo adopci, s „novými“ prarodiči, členy širší rodiny těchto dětí. Prostřednictvím tvůrčích aktivit jsme uskutečnili setkávání prarodičů z osvojitelských rodin, kteří se stávají nedílnou součástí identity dětí a jejich rodiny. Vzhledem k tomu, že pandemie příliš nepřála osobním setkáním, některé z aktivit jsme realizovali „na dálku“, ale o to kreativněji.

PONTON KLUB - Podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči

Dárce
Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků Pepcolandia

Projekt Ponton klub nabízí od roku 2015 dětem a mladistvým, kteří vyrůstají v náhradních rodinách, možnost stát
se součástí skupiny, která se pravidelně v průběhu roku setkává při odpoledních a celodenních akcích, na letním
příměstském táboře a rodinných víkendových pobytech.

Během pravidelných setkávání se děti učí komunikačním a socializačním dovednostem, mají příležitost otevřeně a v bezpečném prostředí sdílet pocity a obavy vyplývající z jejich často obtížné životní historie. Díky návštěvám Ponton klubu jsou následně lépe připraveni na zapojení se do širšího kolektivu třídy a volnočasových kroužků, kde mají často právě díky svým specifickým potřebám obtížné postavení nebo jsou z těchto kolektivů rovnou vylučovány.

Do programu je zařazena široká škála herních, tvůrčích a vzdělávacích aktivit včetně muzikoterapie, arteterapie,
pohybové terapie, dramaterapie, práce s netradičními materiály, nabídky sportovního vyžití či návštěv zajímavých
výstav a představení.

V rámci projektu bude realizován víkendový pobyt rodin, víkendový pobyt skupiny starších dětí a 2. ročník výtvarné soutěže Děti ze srdce a následné vernisáže zaslaných obrazů.

       

Centrum podpory NRP III

Dárce
dlouhodobý partner Nadace Sirius

Projekt Centrum podpory NRP III byl realizován od dubna 2019. Projekt usiloval o zkvalitnění procesu osvojování a zdravý vývoj dětí v NRP v ČR prostřednictvím uskutečněných kulatých stolů v krajích ČR zaměřených na problematiku osvojování, poskytováním akreditovaného školení Metodiky adopčního centra, vykonáváním běžné praxe NRP a osvěty.
Projekt byl realizován do 6/2021 a ve svých aktivitách vycházel z výstupů projektu CP NRP II.
Byl zaměřen na využití výstupů projektu CP NRP II, především v oblasti osvojování. Posílil znalosti aktérů především ve zkvalitnění procesu osvojení, podpořil zavedení vybraných opatření ke zlepšení procesů osvojování a poskytoval služby podporující zdravý vývoj dětí v NRP.

Více o projektu a jeho výstupy naleznete zde.

Aktualizovaný Model osvojování Střediska NRP z roku 2021:
Návrhy změn ke zlepšení osvojování v České republice

Shrnutí problematických míst v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče

Zpráva z kulatých stolů v krajích 2019-2020 k otázkám osvojování a sociálně-právní ochrany dětí

Osvojení – Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD, NRP a KÚ v jednotlivých krajích

Centrum podpory NRP II

Dárce
dlouhodobý partner Nadace Sirius

Projekt Centrum podpory NRP II navazoval na pilotní projekt Centrum podpory NRP I, který byl realizován ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s., díky finanční podpoře Nadace Sirius v letech 2011–2015, a dále ho rozvíjel. Vycházel při tom z výsledků a doporučení jednotlivých výzkumů dobré praxe v oblasti NRP v ČR a ve vybraných zahraničních zemích. Cílem projektu bylo navrhnout model podpory osvojitelských rodin a model péče pro zdravotně znevýhodněné děti, dále rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a NNO v oblasti NRP, sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi a podporovat zdravý vývoj dětí v NRP. Součástí projektu byla realizace běžné praxe v rámci této problematiky.
Na základě rozsáhlého výzkumu vybraných zahraničních zemí byly zpracovány následující zprávy prezentující výsledky za jednotlivé země včetně srovnání:
• Zpráva z výzkumu Osvojování dětí v Anglii a Dánsku („Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku“, 93 stran, ISBN 978-80-87455-26-5).
• Zpráva z výzkumu Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku („Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku“, 117 stran, ISBN 978-80-87455-27-2).
• Zpráva z výzkumu Osvojování dětí v Rakousku („Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku“, 64 stran, ISBN 978-80-87455-31-9).
• Zpráva z výzkumu („Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku“, 69 stran, ISBN 978-8087455-32-6 ).

Dále jsme vytvořili Metodiku Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou (59 stran, ISBN 978-80-87455-28-9).

Více o projektu a jeho výstupy naleznete zde.

Centrum podpory NRP I

Dárce
dlouhodobý partner Nadace Sirius

Projekt Centrum podpory NRP byl realizován od října 2011 díky finanční podpoře Nadace Sirius, ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s. Smyslem projektu byla podpora zkvalitnění metod práce v oblasti náhradní rodinné péče v ČR, získání a udržení vysoké informovanosti v této oblasti, spojené se šířením příkladů dobré praxe z českého i zahraničního výzkumu. Byl zrealizován výzkum praxe NRP v ČR a ve vybraných zemích v zahraničí. Probíhal monitoring státních a nestátních subjektů zabývajících se náhradní rodinnou péčí, byl vytvořen přehled stávajících metodik, jejich hodnocení a doporučení pro další šíření, uskutečnily se semináře, konference a kulaté stoly, díky nimž docházelo k prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací v oblasti NRP. Dále probíhalo průběžné vzdělávání s ohledem na danou problematiku a běžná činnost organizace.

Na základě rozsáhlého výzkumu v ČR byla zpracována monografie „Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí“ (261 stran, ISBN 978-80-87455-25-8).

Na základě rozsáhlého výzkumu vybraných zahraničních zemí byla zpracována zpráva prezentující výsledky za jednotlivé země včetně srovnání, která je součástí monografie „Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku“ (264 stran, ISBN 978-80-87455-15-9).

Více o projektu a jeho výstupy naleznete zde.

PONTON klub

Dárce
Nadace rozvoje občanské společnosti (FNNO)

Projekt Ponton klub byl realizován v období 8/2014 – 4/2016 za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace. V rámci projektu měli děti a dospívající z náhradních rodin z Prahy a přilehlého okolí možnost účastnit se pravidelných celodenních a odpoledních podpůrných klubů, ve kterých vzájemně sdíleli své životní zkušenosti, úspěchy i obavy. Společně si osvojovali řadu sociálních a praktických dovedností, které jim následně ulehčovali komunikaci zejména ve škole a v prostředí svých vrstevníků. Program setkání byl připravován s ohledem na potřeby dětí, které na kluby docházeli. Často se věnoval problematice odlišnosti v rámci školní či volnočasové skupiny, hledal vhodné formy komunikace a prezentace vlastního názoru, učil děti pracovat s emocemi aj. Veškeré aktivity probíhaly formou her a byly doplněny řadou tvůrčích a poznávacích činností, které si děti v Pontonu mohly vyzkoušet.